Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vijftigdagentijd

dinsdag, 6 april 2021

De tijd tussen Pasen en Pink­ste­ren wordt ook wel de Vijf­tig­da­gen­tijd genoemd. Voor joden én chris­te­nen is het een tijd van geloofsinitiatie en ver­die­ping.

Vijftigdagentijd

Jo­den­dom

Met Pesach (Pasen) gedenken de Joden de uit­tocht uit Egypte. Op de vijf­tigste dag van hun lange tocht naar het Beloofde Land ont­ving Mozes bij de Sinaï de tien gebo­den van het Verbond. Die dag wordt jaar­lijks in her­in­ne­ring gebracht op Sjavoeot, ver­taald als Weken­feest, omdat het precies zeven weken na Pesach plaats­vindt. Die tijdspanne sug­gereert die vol­heid.

De dagen wor­den luidop afge­teld, naar een voor­schrift in Leviticus 23,15-16. Bedoeling is om klaar te zijn, voor­be­reid op het grote moment van de gave van de Tora, het fun­dament van het jo­den­dom. Door Jezus - en daarin was hij niet de enige in de fari­zeeënbewe­ging - wordt de Tora samen­ge­vat als Bemin God en uw naaste zoals uzelf (Matteüs 22,34-40).

Aan de voor­avond van Sjavoeot waken joden de hele nacht door. Ze lezen voor uit de Tora en com­mentaren, met als centrale verhaal dat van Ruth. Na de dood van haar man besloot deze niet-joodse met haar joodse schoon­moe­der mee terug te gaan naar haar land van oorsprong.

Zo werd Ruth een voor­beeld voor al wie het geloof wil aan­ne­men, niet enkel door geboorte, maar uit trouw. Sjavoeot, let­ter­lijk een oogst­feest waarop de eerstelingen van de oogst wor­den opgedragen aan God, is zo ook een feest van geloofsopvoe­ding.

Chris­ten­dom

De Bijbel beschrijft hoe Jezus met Pesach in Jeru­za­lem ter dood werd gebracht. De dagen nadien heerste ver­war­ring onder de leer­lin­gen. Som­mi­gen trokken naar Galilea om hun oude leven weer op te pikken. Er stond hen (en ook andere leer­lin­gen) een bij­zon­dere ont­moe­ting te wachten: met Jezus, die zij heel leven­dig ervaar­den, zodat ze hem herken­den als De Levende.

Het aftellen naar Sjavoeot werd dat jaar een overpeinzen van de gebeur­te­nissen rond Pasen. Wat had Jezus’ kruis­dood te betekenen, het lege graf en de erva­ring dat Hij leefde, anders maar zo reëel?

Die overpein­zing kreeg later vorm in drie grote li­tur­gische feesten: Pasen, Hemel­vaart en Pink­ste­ren. Samen vormen ze de chris­te­lijke vijf­tig­da­gen­tijd. Eigen­lijk zijn het geen drie aparte feesten die gebeur­te­nissen op uit­een­lo­pende momenten zou­den gedenken. Wel leggen ze elk de nadruk op een ander aspect van het Christus­mys­te­rie.

Na de verne­dering van het kruis volgde de verhef­fing van Christus bij God. De dood had niet het laatste woord. De aardse Jezus maakt plaats voor de creativi­teit van de Geest. In de Eucha­ris­tie komen Pasen, Hemel­vaart en Pink­ste­ren overigens telkens weer als één geheel aan bod.

Ook voor chris­te­nen is de vijf­tig­da­gen­tijd een tijd van geloofsinitiatie, precies omdat we dit paas­mys­te­rie blijven over­denken en vieren in ver­schil­lende feesten. Vandaar ook dat tussen Pasen en Pink­ste­ren - in normale omstan­dig­he­den althans - de vormsels en eerste communies plaats­vin­den.

Nu alle van­zelf­spre­kend­he­den door corona­maat­re­ge­len opgeschort zijn, kunnen we ons mis­schien mak­ke­lijker openstellen voor de wer­king van de Geest, die - zoals eens in Jeru­za­lem - verrassend uit de hoek kan komen.

 

(bron: Lieve Wouters / kerknet.be)

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer