Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Doop van de Heer

Zondag 10 januari 2021

maandag, 4 januari 2021
Fresco van Giotto
Fresco van Giotto

Het feest van de Doop van de Heer ligt in het verlengde van de Open­ba­ring van de Heer, sluit de tijd van Kerst­mis af en vormt de overgang naar de tijd door het jaar.

Een trinitaire open­ba­ring

Terwijl Johannes Jezus doopt op de oever van de Jordaan, gebeurt er iets groots. De hemel scheurt open, men hoort de stem van de Vader en de Heilige Geest daalt in een zicht­ba­re gedaante over Jezus neer. Het is een mani­fes­ta­tie van het mysterie van de Heilige Drie-een­heid. Maar waarom vond dit visioen plaats op het ogen­blik dat Jezus wordt gedoopt?

De ver­kla­ring is gelegen in het doel waarvoor Jezus naar Johannes gaat om door hem te wor­den gedoopt. Johannes preekt een doopsel van beke­ring. Jezus ont­vangt dit teken van berouw samen met zovelen die bij Johannes samen­stro­men. Aanvanke­lijk probeert Johannes Hem tegen te hou­den, maar Jezus dringt aan. En dit aan­drin­gen laat zijn bedoeling zien: Hij wil solidair zijn met de zon­daars. Hij wil zijn waar zij zijn. Hetzelfde wordt door de apostel Paulus in een ander taal­ge­bruik tot uitdruk­king gebracht: “Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt” (2 Kor 5, 21).

Juist op dit ogen­blik van intense soli­da­ri­teit met de zon­daars heeft de over­wel­di­gende trinitaire open­ba­ring plaats. De stem van de Vader weer­klinkt luid uit de hemel en verkon­digt: “Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde, in U heb Ik mijn welbehagen gesteld”. Wij moeten begrijpen dat wat de Vader behaagt, nu juist gelegen is in de wil van de Zoon solidair te zijn met de zon­daars. Op deze wijze open­baart Hij zich als Zoon van deze Vader, de Vader die “de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn enig­ge­bo­ren Zoon heeft gegeven” (Joh 3, 16). Op het­zelfde ogen­blik verschijnt de Geest als een duif en daalt neer op de Zoon. Daardoor krijgt geheel het on­ver­wachte tafereel een zekere goed­keu­ring en machti­ging.

Aan dit tafereel werd door de eeuwen­lange voor­be­rei­ding in de ge­schie­de­nis van Israel vorm gegeven door de Geest “die ge­spro­ken heeft door de profeten”, zoals wij belij­den in het Credo. Dezelfde Geest is te­gen­woor­dig bij toehoor­ders: Hij opent hun geest voor een nog dieper begrip van het gebeurde. Dezelfde Geest heeft Jezus begeleid op ieder ogen­blik van zijn aards bestaan en al zijn daden beze­geld als open­ba­ringen van de Vader. Wij kunnen dus luis­te­ren naar de tekst van deze dag uit de profeet Jesaja als een uitbrei­ding van de woor­den van de Vader in het hart van Jezus: “Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde”. Hun liefdesdialoog gaat ver­der: “Gij zijt mijn uit­ver­ko­rene in wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over U uit... Ik, de Heer, roep U in ge­rech­tig­heid, Ik neem U bij de hand en waak over U en maak U voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volken”.

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer