Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Lichtmis

2 Februari

maandag, 10 januari 2022

Maria Licht­mis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, 39 dagen na Kerst­mis. Aan het begin van de eucha­ris­tie­vie­ring van deze feest­dag vindt een pro­ces­sie met gezegende kaarsen plaats.

Christus als Licht

Maria LichtmisMaria Licht­mis is, anders dan de naam doet vermoe­den, in eerste instantie een Christus-feest en ver­vol­gens een Maria-feest. Het centrale thema is de open­ba­ring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moe­der van Jezus, is de draagster van dit god­de­lijke licht. Omdat de licht­pro­ces­sie tij­dens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Neder­landse taal­ge­bied de naam Maria Licht­mis gekregen.

Veer­tig dagen na Kerst­mis

Maria Licht­mis herinnert de gelo­vi­gen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opge­te­kend. In het tweede hoofd­stuk van zijn evan­ge­lie staat dat Jezus veer­tig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeru­za­lem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Licht­mis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na Kerst­mis oftewel de 40ste dag na de kerst­nacht.

Rituele reini­ging moe­der

Zoals ieder joods jongetje moest Jezus volgens de Tora aan God wor­den toegewijd. Dit gebruik ging gepaard met de rituele reini­ging van de moe­der. Volgens de Mozaïsche wetten was een vrouw die gebaard had, cul­tisch onrein omdat zij met bloed in aanra­king was geko­men. In Levitus 12,6 staat: “Wanneer, na de geboorte van een zoon of dochter, de dag van haar reini­ging is aangebroken, moet zij de pries­ter bij de ingang van de tent van sa­men­komst een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbie­den, en een duif en een tor­tel als zondeoffer.”

Simeon

In het tweede hoofd­stuk van Lucas staat hoe Maria en Jozef in de tempel een zekere Simeon aantroffen. Deze ‘vrome en recht­vaar­dige man’ had een open­ba­ring van God ont­van­gen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij de veer­tig dagen oude Jezus zag, besefte Simeon dat de aan hem gedane belofte wer­ke­lijk­heid was gewor­den. Lucas laat hem ver­vol­gens een lied zingen dat in de chris­te­lijke li­tur­gie een voorname rol is gaan spelen (in de Latijnse li­tur­gie bekend onder de naam Nunc dimittis):

Laat nu Heer, volgens uw woord
Uw die­naar in vrede heen­gaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
Dat Gij hebt bereid voor de volken.
Het licht dat voor alle hei­denen straalt,
De glorie van Israël uw volk.

Maria’s ziel met zwaard doorboord

Nadat Simeon dit lied gezongen heeft, zo ver­telt Lucas, zegende hij Jezus en Maria. Tot Maria zei hij: “Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstre­den teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan - en zo zal ont­huld wor­den wat er in veler harten omgaat”.

Profetes Hanna

Maria en Jozef treffen in Jeru­za­lem ook de profetes Hanna aan, een 84-jarige weduwe uit de Israëlische stam van Aser. ‘Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bid­den’, schrijft Lucas. Ook Hanna herkent in Jezus de langverwachte Redder van Israël.

Vierde eeuw Jeru­za­lem

Maria Licht­mis behoort tot de oudste chris­te­lijke feesten. Uit de beroemde reis­ver­slagen van de wel­ge­stelde pelgrim Egeria van Bordeaux (4de eeuw) weten we dat de Kerk van Jeru­za­lem het feest vierde op 14 februari. Op deze dag werd een plech­tige pro­ces­sie naar de Ver­rij­ze­nis­basi­liek van Constan­tijn de Grote gehou­den. Het feest had in Jeru­za­lem geen naam, maar werd aangeduid als de veer­tigste dag na Epifanie. Dat is overigens het bewijs dat in de oor­spron­ke­lijke vie­ring van Epifanie ook de geboorte van Christus werd her­dacht.

Justinianus I

Vanuit Jeru­za­lem verspreidde het feest zich over de gehele Kerk. Na de invoe­ring van Kerst­mis werd het feest gelei­de­lijk aan ver­plaatst naar 2 februari. In het Oost-Romeinse Rijk werd het feest in de 6e eeuw inge­voerd. Keizer Justinianus I schreef het feest in 542 voor uit dank­baar­heid dat de pest­epi­de­mie van Con­stan­ti­no­pel was opge­hou­den.

Ver­schil­lende namen

Iedere traditie heeft haar eigen naam aan het feest gegeven. In de Griekse traditie werd het Hypapante tou Kyriou (‘Ont­moe­ting des Heren’) genoemd: de ont­moe­ting die de Heilige Familie had met Simeon en Hanna. De Armeniërs noemen het ‘Intrede van de Zoon van God in de Tempel’. In het 7de-eeuwse sacra­menten­boek Gelasianum heette het: Purificatio Beatae Mariae Virginis (‘Reini­ging van de Heilige Maagd Maria’), een naam die in de Tri­den­tijnse ritus gehand­haafd bleef. In het Neder­landse taal­ge­bied werd Maria Licht­mis ook wel Maria Zuive­ring genoemd.

Li­tur­gische her­bron­ning

Maria Lichtmis processieHet feest werd in de kerk van het Westen gelei­de­lijk aan inge­voerd. Daar ont­wik­kelde het feest zich tot een Maria-feest. Pas door de li­tur­gische her­bron­ning van het Tweede Vati­caans Concilie is Maria Licht­mis in eerste instantie een Christus-feest gewor­den en pas in tweede instantie een Maria-feest.

Licht­pro­ces­sie

In de hui­dige orde van dienst van de Romeinse li­tur­gie begint de mis met de ze­ge­ning van kaarsen en een plech­tige licht­pro­ces­sie. Deze staat symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld, in de Tempel van Jeru­za­lem. In vroe­gere tij­den werd de kaarsen­pro­ces­sie door het volk beleefd als een lichthulde aan Maria. Tijdens de pro­ces­sie klinkt de Lofzang van Simeon, het Nunc dimittis.

Paus

In de Vati­caanse Sint-Pieters­basi­liek gaat de paus jaar­lijks op 2 februari voor in een avond­mis met een grote groep god­ge­wij­den en andere kloos­ter­lingen en reli­gi­euzen.

Angli­caans

In de angli­caanse traditie wordt met Maria Licht­mis (Candlemas) de Epifanie­tijd (Epiphanytide) af­ge­slo­ten.

 

(bron: kro-ncrv.nl)

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer