Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Overweging bij Palmpasen

vrijdag, 3 april 2020
foto: www.jezuieten.org
Overweging bij Palmpasen

Lezing uit het Evan­ge­lie
volgens Matteüs 21:1-11

Jezus en zijn leer­lin­gen waren dicht bij Jeru­za­lem. Ze gingen de Olijf­berg op in de rich­ting van Betfage. Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht: “Ga naar het dorp, daar voor jullie. Het eerste wat je er zult vin­den, is een ezelin die staat vastgebon­den samen met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand jullie er iets over zegt, dan moet je ant­woor­den: ‘De Heer heeft ze nodig, maar Hij zal ze gauw terugsturen.’”

Dit gebeurde, zodat zou uit­ko­men wat de profeet had gezegd: ‘Kijk, jullie Koning komt naar jullie toe, vrien­de­lijk en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.’

De leer­lin­gen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin met haar veulen, leg­den er hun man­tels op en Hij ging erop zitten. Veel mensen leg­den hun man­tels neer op de weg. Anderen leg­den takken op de weg, die ze van bomen had­den afgesne­den. De mensen zongen hardop: “Hosanna, Zoon van koning David, gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer! Hosanna in den hoge!”

Toen Jezus Jeru­za­lem binnen­trok, werd de hele stad opgewon­den. De mensen vroegen: “Wie is dat?” Het volk ant­woordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.”

Lezing uit de brief aan de Filippenzen 2:6-11

Hij, die bestond in god­de­lijke majes­teit heeft zich niet willen vastk­lampen aan de gelijk­heid met God. Hij heeft zich­zelf ontle­digd en het bestaan van een slaaf op zich geno­men. Hij is aan de mensen gelijk gewor­den. En als mens ver­sche­nen heeft Hij zich verne­derd door ge­hoor­zaam te wor­den tot de dood, tot de dood aan een kruis.

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belij­den tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Stof tot nadenken

  • De hymne uit de brief aan de Filippenzen gee4 het leven van Jezus weer in korte, dichter­lijke en pregnante woor­den. Ik kan proberen het­zelfde te doen op mijn eigen manier. Wat spreekt mij aan en wat is voor mij bij­zon­der be­lang­rijk in Jezus’ leven? Welke woor­den en beel­den gebruik ik wanneer ik wil spreken over de geboorte van Jezus, zijn leven, zijn dood en zijn ver­rij­ze­nis?
  • Het vers vlak voor de hymne in de brief aan de Filippenzen luidt: ‘Laat onder u de gezind­heid heersen die Christus Jezus had’. Hierna volgt een dubbele punt: de inhoud van de hymne moet als richtsnoer dienen in mijn per­soon­lijk leven. Wat betekent deze hymne voor mij per­soon­lijk?
  • ‘Hosanna’ is een triomf­kreet van­wege God of een koning, maar tege­lijker­tijd een smeek­bede: het He­breeuwse woord hosanna betekent: ‘help mij toch!’ Op deze Palm­zon­dag kan ik/kunnen wij ‘hosanna’ roepen in de beide bete­ke­nissen van het woord.
  • De intocht in Jeru­za­lem staat centraal staat in deze her­den­kings­vie­ring; met dit gebeuren begint de Goede Week. Hoe stel ik mij die intocht voor? Hoe en wanneer houdt Jezus zijn intocht in mijn leven?
  • Voor ge­zin­nen met kin­de­ren: Het Evan­ge­lie van de intocht in Jeru­za­lem is een uit­no­di­ging om met elkaar in gesprek te komen over Jezus Christus: wat hebben de mensen in Hem gezien, wat hebben ze van Hem verwacht? Eventueel kunnen we erop ingaan wat Jezus in Jeru­za­lem te wachten staat.
  • Na het gebed of de uit­wis­se­ling naar aan­lei­ding van de aange­ge­ven Bijbel­tek­sten kan het lied dat gezongen werd voor onze medi­ta­tie of ons gesprek, opnieuw gezongen wor­den.

 

Deze over­we­ging is geno­men uit de Thuisli­tur­gie van Palmpasen die is uitge­ge­ven door de Neder­landse Jezuïeten.

overzicht van bijdragen:
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer