Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Overweging bij Palmpasen

vrijdag, 3 april 2020
foto: www.jezuieten.org
Overweging bij Palmpasen

Lezing uit het Evan­ge­lie
volgens Matteüs 21:1-11

Jezus en zijn leer­lin­gen waren dicht bij Jeru­za­lem. Ze gingen de Olijf­berg op in de rich­ting van Betfage. Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht: “Ga naar het dorp, daar voor jullie. Het eerste wat je er zult vin­den, is een ezelin die staat vastgebon­den samen met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand jullie er iets over zegt, dan moet je ant­woor­den: ‘De Heer heeft ze nodig, maar Hij zal ze gauw terugsturen.’”

Dit gebeurde, zodat zou uit­ko­men wat de profeet had gezegd: ‘Kijk, jullie Koning komt naar jullie toe, vrien­de­lijk en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.’

De leer­lin­gen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin met haar veulen, leg­den er hun man­tels op en Hij ging erop zitten. Veel mensen leg­den hun man­tels neer op de weg. Anderen leg­den takken op de weg, die ze van bomen had­den afgesne­den. De mensen zongen hardop: “Hosanna, Zoon van koning David, gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer! Hosanna in den hoge!”

Toen Jezus Jeru­za­lem binnen­trok, werd de hele stad opgewon­den. De mensen vroegen: “Wie is dat?” Het volk ant­woordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.”

Lezing uit de brief aan de Filippenzen 2:6-11

Hij, die bestond in god­de­lijke majes­teit heeft zich niet willen vastk­lampen aan de gelijk­heid met God. Hij heeft zich­zelf ontle­digd en het bestaan van een slaaf op zich geno­men. Hij is aan de mensen gelijk gewor­den. En als mens ver­sche­nen heeft Hij zich verne­derd door ge­hoor­zaam te wor­den tot de dood, tot de dood aan een kruis.

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belij­den tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Stof tot nadenken

  • De hymne uit de brief aan de Filippenzen gee4 het leven van Jezus weer in korte, dichter­lijke en pregnante woor­den. Ik kan proberen het­zelfde te doen op mijn eigen manier. Wat spreekt mij aan en wat is voor mij bij­zon­der be­lang­rijk in Jezus’ leven? Welke woor­den en beel­den gebruik ik wanneer ik wil spreken over de geboorte van Jezus, zijn leven, zijn dood en zijn ver­rij­ze­nis?
  • Het vers vlak voor de hymne in de brief aan de Filippenzen luidt: ‘Laat onder u de gezind­heid heersen die Christus Jezus had’. Hierna volgt een dubbele punt: de inhoud van de hymne moet als richtsnoer dienen in mijn per­soon­lijk leven. Wat betekent deze hymne voor mij per­soon­lijk?
  • ‘Hosanna’ is een triomf­kreet vanwege God of een koning, maar tege­lijker­tijd een smeek­bede: het He­breeuwse woord hosanna betekent: ‘help mij toch!’ Op deze Palm­zon­dag kan ik/kunnen wij ‘hosanna’ roepen in de beide bete­ke­nissen van het woord.
  • De intocht in Jeru­za­lem staat centraal staat in deze her­den­kings­vie­ring; met dit gebeuren begint de Goede Week. Hoe stel ik mij die intocht voor? Hoe en wanneer houdt Jezus zijn intocht in mijn leven?
  • Voor gezinnen met kin­de­ren: Het Evan­ge­lie van de intocht in Jeru­za­lem is een uit­no­di­ging om met elkaar in gesprek te komen over Jezus Christus: wat hebben de mensen in Hem gezien, wat hebben ze van Hem verwacht? Eventueel kunnen we erop ingaan wat Jezus in Jeru­za­lem te wachten staat.
  • Na het gebed of de uit­wis­se­ling naar aan­lei­ding van de aange­ge­ven Bijbel­tek­sten kan het lied dat gezongen werd voor onze medi­ta­tie of ons gesprek, opnieuw gezongen wor­den.

 

Deze over­we­ging is geno­men uit de Thuisliturgie van Palmpasen die is uitge­ge­ven door de Neder­landse Jezuïeten.

overzicht van bijdragen:
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer