Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
dinsdag, 26 september 2023
Dinsdag in de 25e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ezr. 6, 7-8. 12b. 14-20
Psalm:Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, 4b-5
Evangelie:Lc. 8, 19-21


Catharina van Siëna en Theresia van Avila
Op 27 sep­tem­ber 1970, een his­to­rische dag voor de katho­lie­ke kerk, wer­den Catharina van Siëna en Theresia van Avila offi­cieel tot kerkleraressen verheven door paus Paulus VI. Deze heilige vrouwen, die eeuwen eer­der leef­den, wer­den op dat moment erkend voor hun diep­gaande theo­lo­gische bijdragen en hun impact op het geloof.

Vieringen deze week

donderdag, 28 september
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 29 september
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 30 september
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
19.00Velddriel - Eucharistie
 
zondag, 1 oktober
9.30Alem - Eucharistie
9.30Ammerzoden - Woord en Communie
11.00Kerkdriel - Woord en Communie
11.00Zaltbommel - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad September 2023
September 2023

eerdere edities
Expositie nationaal stilstaan bij corona
Vanaf vrijdag 29 september in het Provinciehuis Noord-Brabant
gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023
Op vrij­dag 29 sep­tem­ber vindt in het provinciehuis van Noord-Brabant de aftrap plaats van de expositie Natio­naal stil­staan bij corona. Die ten­toon­stel­ling zal de ko­men­de maan­den reizen langs ver­schil­lende provincies. Ook vanuit onze H. Fran­cis­cus­paro­chie in de Bom­me­ler­waard hebben we daaraan bij­ge­dragen met verhalen en een foto's van pa­ro­chi­anen die elkaar in de Corona in de kerk bleven zien!
JBDB video WJD Video
gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023
Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) heeft een heuse do­cu­mentaire samen­ge­steld van alle video's die tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn gemaakt. Het is een waarde­volle her­in­ne­ring en aan­moe­di­ging voor de deel­ne­mers maar zeker ook een prach­tige ge­tui­ge­nis voor de thuis­blij­vers!
Goed geregeld in Ammerzoden
gepubliceerd: maandag, 25 september 2023
De ‘kerk­gan­gers op don­der­dag’ waar­de­ren zeer alle hand- en span­diensten van Hans van Berkel in Am­mer­zo­den: de deur is altijd open, alles staat klaar voor de H. Mis, bood­schappen gedaan voor het ontbijt van Roland, klok wordt geluid en koffie na afloop. Als Hans er niet is neemt Bart van Helvoort de honneurs waar.
Vredig concert Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 25 september 2023
Zondag 24 sep­tem­ber werd de Vredesweek af­ge­slo­ten met een prach­tig Vredes­con­cert in de Sint-Martinus­kerk in Zalt­bom­mel, geor­ga­ni­seerd door Harmonie de Karel, samen met de Raad van Kerken Zalt­bom­mel.
Taizéviering voor de synode
Zaterdag 30 september - 17.00 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch
gepubliceerd: vrijdag, 22 september 2023
Paus Fran­cis­cus nodigt jonge chris­te­nen van alle ker­ke­lijke ach­ter­gron­den uit om 30 sep­tem­ber op het Sint-Pieters­plein in Rome te bid­den voor de toe­komst van de Kerk. Deze sa­men­komst van Gods volk, ‘Together’, wordt geor­ga­ni­seerd door de ge­meen­schap van Taizé en vindt plaats aan de voor­avond van de synode. In de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch is tege­lijker­tijd, om 17.00 uur, een gebeds­vie­ring om samen te bid­den met de jon­ge­ren op het Sint-Pieters­plein.
Begraafplaats Hedel minder goed bereikbaar Fotoreportage
Werkzaamheden omgeving kasteelruïne begonnen
gepubliceerd: woensdag, 20 september 2023
De werk­zaam­he­den be­tref­fen­de het plan ‘Neerhui­zing’ aan de Kasteellaan in Hedel zijn deze week be­gon­nen. Ook het gras­veldje links van het pad naar de absoute­plaats zal bij deze herinrich­ting wor­den betrokken.
Huiszegen 2024
gepubliceerd: woensdag, 20 september 2023
Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk.
Alzheimercafé
Donderdag 21 september - 19.30 uur - De Weesboom Ammerzoden
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Wanneer je partner een vorm van dementie heeft, kan er veel ver­an­de­ren. Dementie heeft name­lijk een grote invloed op de relatie. Vaak is er te weinig aan­dacht voor de gevolgen van dementie met betrek­king tot intimi­teit en seksua­li­teit.
Interreligieuze bijeenkomst in de Vredesweek
Woensdag 20 september - 20.15 uur - Moskee Zaltbommel
gepubliceerd: woensdag, 13 september 2023
Het is fijn dat we ook dit jaar in de Vredesweek weer een interreli­gi­euze bij­een­komst kunnen hou­den als islami­tische ge­meen­schap, pro­tes­tantse ge­meen­te en katho­lie­ke kerk. Juist nu er verdriet en zorgen zijn binnen de Marokkaanse ge­meen­schap van­wege de aard­be­ving in Marokko, merken wij hoe be­lang­rijk samen leven is, meeleven met elkaar.
Tieners weer enthousiast van start Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 13 september 2023
Op zon­dag 10 sep­tem­ber startte een en­thou­siast groepje tieners met de eerste ac­ti­vi­teit van het familie­pas­to­raat. Onder lei­ding van Ingrid en John, ging ze met verve aan de slag.


maandag, 11 september 2023Nieuwe kalenders 2024
zondag, 10 september 2023Urker Mannenkoor zingt in Sint Maartenskerk
woensdag, 6 september 2023Woensdagochtend 13 september start de ontbijt-alpha
zaterdag, 2 september 2023Laatste tuinavond Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Mis in de Pollenhof
vrijdag, 1 september 2023Open Monumentendagen
donderdag, 31 augustus 2023Welkom voor koffie en thee
woensdag, 30 augustus 2023Uitnodiging Ben van Bronkhorst 60 jaar franciscaan
dinsdag, 29 augustus 2023Vierde tuinavond met muziek
zondag, 27 augustus 2023Openluchtviering bij de Mariakapel
zondag, 27 augustus 2023Oecumenische viering Zaltbommel Fotoreportage Video
dinsdag, 22 augustus 2023Communieviering 25 juni
dinsdag, 22 augustus 2023We willen graag koffie drinken
maandag, 21 augustus 2023Vredesconcert
zondag, 20 augustus 2023Op bedevaart naar Lourdes met Aartsbisdom Utrecht
zondag, 20 augustus 2023Bezoek expositie LICHT
zaterdag, 19 augustus 2023Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans
woensdag, 16 augustus 2023Communicanten 18 juni Fotoreportage
woensdag, 16 augustus 2023Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar
dinsdag, 15 augustus 2023‘Alleen en toch verbonden’
maandag, 14 augustus 2023Maria Tenhemelopneming
zondag, 13 augustus 2023Tip voor een dagje uit: Peerke Donderspark Tilburg
zondag, 13 augustus 2023Kruidenwijding Maria Tenhemelopneming
zaterdag, 12 augustus 2023Terugblik op 1e H. Communievieringen Fotoreportage
woensdag, 9 augustus 2023Clarafeest San Damianoklooster
woensdag, 9 augustus 2023Glasatelier Kunstregie maakt het weer mooi
zaterdag, 5 augustus 2023Derde tuinavond Fotoreportage
donderdag, 3 augustus 2023Zomergasten
dinsdag, 1 augustus 2023Oecumenische openluchtviering
dinsdag, 1 augustus 2023Openlucht Eucharistieviering

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer