Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Johannes Paulus II

Gedachtenis op 22 oktober

woensdag, 13 oktober 2021
Johannes Paulus II

Op 22 ok­to­ber vieren we de ge­dach­te­nis van de heilige paus Johannes Paulus II, de Poolse paus die van 1978 t/m 2005 als op­vol­ger van Christus de Katho­lie­ke Kerk heeft geleid.

Paus Johannes Paulus II werd als Karol Józef Wojtyła op 18 mei 1920 geboren in het Poolse Wadowice. Op negen­ja­rige leef­tijd deed hij zijn eerste communie. Hij werd gevormd op zijn zeven­tien­de en stu­deerde aan de uni­ver­si­teit van Krakau, waar hij later bis­schop zou wor­den.

Toneel

Tot aan het uit­bre­ken van de oorlog stu­deerde hij drama en maakte hij deel uit van een toneelgezel­schap. Hij schreef zelf ver­schil­lende toneel­stukken, waar­van er ook enkele verfilmd zijn.

In 1942, nog in volle oorlog, besloot Karol Jozef Wojtyła pries­ter te wor­den. Hij werd se­mi­na­rist in het clandes­tiene semi­na­rie van kar­di­naal Adam Stefan Sapieha, de toen­ma­lige aarts­bis­schop van Krakau. De Duitsers zagen deze semi­na­ries vooral als Poolse bol­werken en bedreig­den de stu­den­ten met depor­ta­tie. Nog onder de Duitse bezet­ting werd hij op 1 no­vem­ber 1946 te Krakau tot pries­ter gewijd.

Doctoraat

Na de Tweede Wereld­oor­log stuurde kar­di­naal Sapieha hem naar Rome, waar hij in 1948 een doctoraat in de theo­lo­gie behaalde met een thesis over de werken van Johannes van het Kruis. De paus was in die tijd ook actief in de pas­to­raal voor de vele Poolse immi­gran­ten in België, Frank­rijk en Neder­land. Hij leert vlot Russisch, Engels en Ita­li­aans spreken.

In 1948 keert de dan 28-jarige Wojtyła terug naar Polen. Hij wordt eerst mede­pas­toor in een aantal pa­ro­chies en tot in 1951 is hij kape­laan van de uni­ver­si­teits­stu­denten. In 1953 behaalt hij aan de Uni­ver­si­teit van Krakau een doctoraat met zijn thesis over Max Scheler en wordt er professor moraal­theo­lo­gie en sociale ethiek aan het semi­na­rie en later ook aan de theo­lo­gische facul­teit van Lublin.

Hulp­bis­schop - aarts­bis­schop - kar­di­naal

Op 4 juli 1958 wordt hij hulp­bis­schop van Krakau om op 28 sep­tem­ber 1958 in de Wawel­kathe­draal van Krakau door de Poolse aarts­bis­schop Baziak tot bis­schop te wor­den gewijd. Op 13 januari 1964 benoemt paus Paulus VI hem tot aarts­bis­schop van Krakau. Op 26 juni 1967 creëert die­zelfde paus hem tot kar­di­naal.

Conclaaf 1978

Op 16 ok­to­ber 1978 werd Wojtyła gekozen tot paus. Het was voor het eerst sedert 1522 dat de paus geen Italiaan was. Onder de aanwe­zigen op het Sint-Pieters­plein klonk dan ook enige verba­zing bij het horen van de niet-Ita­li­aanse naam. On­mid­del­lijk daarna verscheen de nieuwe paus op de loggia van de Sint-Pieters­basi­liek om de zegen Urbi et Orbi te geven aan de verzamelde gelo­vi­gen op het plein. In afwij­king van wat pausen voor hem had­den gedaan, begon hij met een korte toe­spraak.

Toespraak

Paus Johannes Paulus II“Geloofd zij Jezus Christus. Dier­ba­re broe­ders en zusters, wij zijn nog steeds aan­ge­daan van­wege het over­lij­den van onze geliefde paus Johannes Paulus I. En nu hebben de heren kar­di­na­len een nieuwe bis­schop van Rome gekozen. Zij hebben hem ge­roe­pen uit een ver land. Ver weg, en toch dichtbij in de ge­meen­schap van het geloof en in de chris­te­lijke tradities. Ik was bang om deze verant­woor­de­lijk­heid te aan­vaar­den, maar ik heb dat toch gedaan, in een geest van ge­hoor­zaam­heid aan onze Heer Jezus Christus en in een onwankel­baar ver­trouwen in Zijn Moeder, de Aller­hei­ligste Madonna. Ik weet niet zeker of ik mij correct kan uitdrukken in uw, nee, in onze Ita­li­aanse taal. Mocht ik fouten maken, dan wilt u mij wel verbe­te­ren. En zo stel ik me aan u voor: om ge­za­men­lijk ons geloof te belij­den, onze hoop en ons ver­trouwen in de Moeder van Jezus, de Moeder van de Kerk. En om een nieuw hoofd­stuk te beginnen in de ge­schie­de­nis van de Kerk, met hulp van God en van de mensen.”

Uitzon­der­lijk pon­ti­fi­caat

Johannes Paulus II is in vele opzichten een uitzon­der­lijke paus.

 • Naar schat­ting reisde hij in zijn leven meer dan 1,2 miljoen kilo­me­ter.
 • Hij had een bui­ten­ge­woon goed geheugen wat hem zeer goed van pas kwam als paus.
 • Tot zijn 73e levens­jaar was hij fana­tiek skiër.
 • Door zijn discipline en con­cen­tratie was hij een ster in multi-tasken en schreef hij bij­voor­beeld tij­dens een ver­ga­de­ring een stuk poëzie.
 • Hij schreef vele teksten en produ­ceerde gemiddeld 3000 pagina’s per jaar.
 • Hij bracht maar liefst 14 en­cy­clie­ken uit tij­dens zijn pon­ti­fi­caat, waar­on­der de Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, Ut Unum Sint en Fides et Ratio.
 • Hij speelde als paus een be­lang­rijke rol bij de val van de Berlijnse muur. Onder andere met zijn reizen naar zijn vaderland Polen heeft hij antisovje­tische en anticommunis­tische krachten lostgemaakt die mede hebben bij­ge­dragen aan het einde van de USSR.
 • Hij creëerde maar liefst 231 kar­di­na­len, waar­on­der kar­di­naal Danneels en kar­di­naal Simonis.
 • Hij was de eerste paus die een moskee bezocht en de eerste die het Witte Huis binnen­ging op bezoek bij presi­dent Carter.
 • Door zijn vele reizen is hij door vele mensen met eigen ogen gezien. Naar schat­ting een half miljard mensen heeft hem in het echt gezien.
 • Hij overleefde twee aan­slagen op zijn leven. Op 13 mei 1981 werd hij neergeschoten in Rome en op 12 mei 1982 werd hij neergestoken in Fátima, Portugal.
 • Hij was de ini­tia­tiefnemer van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen - het grootste jon­ge­reneven­ment ter wereld die hon­der­dui­zen­den tot miljoenen jon­ge­ren op de been brengt.
 • Hij was de paus van de zalig- en heilig­ver­kla­ringen. Maar liefst 1338 zalig­ver­kla­ringen en 482 heilig­ver­kla­ring heeft hij uit­ge­spro­ken, meer dan voor­gaande pausen had­den gedaan.
 • Ondanks zijn sportieve conditie heeft hij veel getobt met zijn ge­zond­heid. In 1992 werd een tumor bij hem verwij­derd, in 1993 onder­ging hij een sch­ou­deroperatie en in 1994 brak hij zijn dijbeen. In 1996 kreeg hij een blindedarmontste­king en in 2003 beves­tigde het Vati­caan dat hij aan de ziekte van Parkinson leed. De laatste jaren maakte hij indruk door ondanks zijn fragiele ge­zond­heid door te blijven gaan.

Over­lij­den

In het begin van 2005 kreeg de paus ademhalings­pro­ble­men en ging zijn ge­zond­heid ver­der achteruit. Uit­ein­de­lijk op zater­dag 2 april 2005 is hij in zijn privéap­par­te­ment overle­den op 84-jarige leef­tijd. Zijn laatste woor­den, uit­ge­spro­ken in het Pools, waren: “Laat mij gaan naar het huis van de Vader”. Op het Sint-Pieters­plein scan­deer­den de rouwende gelo­vi­gen “Santo Subito, Santo Subito”. Het was een oproep om deze paus direct heilig te verklaren.

Zalig en Heilig

Uit­ein­de­lijk werd de paus op 1 mei 2011 zalig verklaard en op 27 april 2014 heilig verklaard. Voor velen is de Heilige paus Johannes Paulus II een in­spi­ra­tie, een voor­beeld en een voor­spre­ker!

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer