Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Driekoningen

Zondag 3 januari 2021

zaterdag, 2 januari 2021
Driekoningen

Het feest van de Open­ba­ring des Heren met de drie wijzen uit het Oosten die na de arme her­ders het Kind bezoeken en die ons dui­de­lijk maken dat de kerst­tijd al weer bijna voorbij is.

De drie wijzen wor­den ge­woon­lijk afge­beeld als afkoms­tig uit ver­schil­lende rassen en naties en de één jong, de volgende van middel­ba­re leef­tijd en de derde als een echte senior. Zo wordt ons aange­ge­ven dat Jezus Christus voor ie­der­een geboren is: rijk en arm, oud en jong geel, rood, blank of zwart of wat voor kleur of afkomst we ook hebben. Jezus Christus de Ver­los­ser is er voor ie­der­een, dit Kind werd geboren voor ons allen; niemand is te slecht, te goed, te dik, te dun, te oud, te jong, te raar of te gewoon, te zus of zo, nee: ieder mens wordt uit­ge­no­digd, opge­roe­pen Hem te aan­vaar­den, Hem na te volgen, zijn bood­schap en Hemzelf in het hart te sluiten. De bood­schap van kerst­mis is dui­de­lijk: er is iemand die altijd van ons houdt, wat er ook gebeurt!

Vaarwel aan het geloof?

Maar we ervaren allemaal dat het niet zo ge­mak­ke­lijk is in onze tijd om de blijde bood­schap door te geven. Ik denk dat we bijna allemaal de erva­ring hebben dat kin­de­ren, klein­kin­de­ren of andere fami­lie­le­den en kennissen het geloof en de navol­ging van Jezus vaarwel hebben gezegd, er niet van willen weten. Dat zit in onze tijd en samen­le­ving: want hoewel we­reld­wijd het percentage gelo­vi­ge mensen stijgt - 84% van alle mensen rekent zich tot een geloof - is dat in ons land niet zo.

Niemand twijfelt ooit aan het bestaan van Farao Amenhotep I of koning Tiglat Pileser II, maar als het om feiten gaat die met geloof en kerk te maken hebben, wordt vaak gedaan alsof ze sprookjes zijn, ook als die feiten uit do­cu­menten en op­gra­vingen zon­der meer vast staan.

Een zekere moed

In Neder­land moet je een zekere moed hebben om ervoor uit te komen dat je gelovig bent en belij­dend katho­liek. We krijgen het geloof niet meer doorge­ge­ven door scholen en andere instituties of door een gelo­vi­ge sfeer in de maat­schap­pij. Geloven is tot de privé-sfeer terug gedrongen.

Niet aangewaaid

Niermand kan dus denken dat kin­de­ren en jonge mensen auto­ma­tisch wel bepaalde geloofs­tra­di­ties krijgen aangewaaid. Dat is niet meer. Zeker, zelfs in onze samen­le­ving zal het geloof niet ver­dwij­nen en ook de katho­lie­ke kerk zal blijven bestaan. Maar het is - en wordt nog meer - een per­soon­lijke ontdek­kings­tocht, zoals dat was bij de wijzen uit het oosten. Hoe kwamen die ertoe om voor het Kind Jezus op hun knieën te vallen, het te eren als koning en Heer en het kost­ba­re geschenken aan te bie­den?

De ster

Het was de bij­zon­dere ster die zij had­den gezien, die had hen op weg gezet. Maar goed, als wij een bij­zon­dere ster zou­den zien, komen we nog niet auto­ma­tisch bij Jezus uit. Zij had­den in hun gods­diens­tige boeken over die Supernova gelezen, waaraan een bete­ke­nis werd toegekend en toen zij na hun bezoek aan koning Herodes de ster weer zagen, wer­den zij vervuld van overgrote vreugde.

Een ster, open­heid en genade...

Er was dus iets - een bij­zon­dere ster - die hen naar Jezus had gewezen, zij had­den die ver­wij­zing verdiept door erover te lezen en ze wer­den inner­lijk geraakt. Bij ons gaat het eigen­lijk niet anders: om op het spoor van Jezus en geloof te komen: hebben we iets of iemand nodig die ons een rich­ting wijst, een ster op ons pad, een hint, een vin­ger­wij­zing; dan moeten we er zelf iets mee gaan doen: er kan alleen iets gebeuren als we er open voor staan en we zullen ons moeten verdiepen; dan zal er ook iets bij komen van een inner­lijke aanra­king, waardoor we merken en ervaren dat we een goede weg zijn gegaan. Als Gods genade in ons hart komt, is er inner­lijke vrede en vreugde en troost, een soort bevesti­ging van dat het goed is, zoals bij die wijzen uit het oosten.

In­ter­net

Ik ken een jonge man die op het spoor van het geloof kwam, meer wilde weten, allerlei zaken opzocht op in­ter­net om zich te verdiepen, geraakt werd, ver­der ging op die weg en nu zelfs pries­ter is gewijd. Het was een mooie, lange reis en er was een ster die hem leidde en vreugde gaf.

Een hemel vol sterren

Ja, het begon bij een ster. Ik wil U vandaag daarom uit­no­di­gen om zo’n ster voor anderen te zijn, zo’n ster die een mooi licht uit­straalt of weerkaatst en een weg wijst. En na­tuur­lijk moeten er dan ook andere aspecten bij komen om iemand met Jezus in aanra­king te brengen: verlangen, een open hart en Gods genade maar ik bid om een hemel vol sterren, om zeer veel mensen die weg­wij­zers willen zijn naar Jezus, het Kind van Beth­le­hem.

 

(homilie van Mgr. Hendriks uit 2018)

overzicht van bijdragen:
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer