Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

HH. Perpétua & Felicitas

Gedachtenis op 7 maart

vrijdag, 17 februari 2023

HH. Perpétua & FelicitasSint-Felicitas en Sint-Perpétua waren twee jonge vrouwen die begin derde eeuw in Noord-Afrika de mar­tel­dood stierven. Het verhaal van hun laatste levens­da­gen zou door Perpétua zelf zijn opge­te­kend. Haar relaas werd ver­werkt in een van de meest in­druk­wek­kende marte­laarsakten van de oud­heid.

Edict van Septimus Severus

De adellijke dame Perpétua en haar slavin Felicitas leef­den in de stad Thuburbo minus, vlakbij Carthago (in het hui­dige Tunesië). In de eerste jaren van de derde eeuw maakte de nog jonge kerk van de Romeinse provincie Africa een moei­lijke tijd door. In 202 had keizer Septimus Severus een edict uit­ge­vaar­digd, waardoor de doodstraf kwam te staan op beke­ring tot het chris­ten­dom.

Ver­oor­deeld

Perpétua en de slaven Felicitas, Revocatus, Saturninus en Secundulus wer­den op last van de keizer gevangen geno­men omdat zij bekendston­den als cate­chu­me­nen, offi­cië­le kan­di­da­ten voor de chris­te­lijke doop. De keizer­lijke procurator Hilarianus ver­oor­deelde hen in Carthago tot de doodstraf omdat zij wei­ger­den aan de staatsgo­den te offeren en hun chris­te­lijk geloof af te zweren. Zij wer­den in het Carthaagse amfitheater voor de wilde dieren geworpen en stierven er op 7 maart 203.

Passio

De gehuwde dame Vibia Perpétua was 22 jaar toen zij samen met haar baby en haar broer werd gearres­teerd. Haar erva­ringen zou zij hebben opge­te­kend. Later werd dit geschrift gere­digeerd, becom­mentarieerd en aan­ge­vuld, wat resul­teerde in de Passio SS. Perpétuae et Felicitatis. Dit werk, dat lange tijd aan Tertullianus werd toege­schre­ven, behoort tot de meest vrome ge­tui­ge­nissen uit de Afrikaans-chris­te­lijke oud­heid. Op­val­lend is de ver­heer­lij­king van het marte­laar­schap en de doodsverach­ting bij de mar­te­la­ren.

Glorie van marte­laar­schap

Perpétua schrijft dat haar hei­dense vader, ziek van verdriet om haar arres­ta­tie, verwoede pogingen deed om haar ertoe te bewegen het geloof in Christus af te zweren. Zij zegt dat zijn verdriet haar pijn deed, vooral omdat hij zich niet kon voor­stel­len dat de mar­tel­dood haar tot de hemelse glorie zou brengen.

In kerker bevallen

Perpétua heeft het ook over haar slavin Felicitas, die acht maan­den zwan­ger was. Felicitas vreesde dat haar executie zou wor­den uit­ge­steld, omdat de wet niet toestond dat zwan­gere vrouwen ter dood wer­den gebracht. Biddend tot God, beviel zij echter van een dochter, en kon zij wette­lijk tij­dens de spelen ter ere van de keizer voor de wilde dieren wor­den geworpen.

Wilde dieren

In de Passio wordt uit­voerig be­schre­ven hoe gruwe­lijk de mar­te­la­ren aan hun einde kwamen. Saturninus en Revocatus wer­den door een luipaard aan­ge­vallen, maar stierven uit­ein­delijk doordat een beer hen ver­scheurde. Saturus werd over­ge­le­verd aan een everzwijn, maar overleefde dit. Hij sneu­velde ten langen leste toen een luipaard hem doodbeet.

Dolle koe

HH. Perpétua & FelicitasPerpétua en Felicitas wer­den naakt de arena ingestuurd, waar zij met een dolle koe zou­den wor­den gecon­fron­teerd. Het publiek huiverde bij de aan­blik van de naakt­heid van de ten­gere Perpétua en haar pas bevallen slavin. Daarom werd besloten de mar­telaressen van een ruim zittend kleed te voor­zien. Nadat de koe Felicitas tegen de grond had gesmakt, werd ze door Perpétua overeind getrokken. Zij gaven elkaar de vredeskus en begaven zich vrijwillig naar de plek waar ze met een zwaard zou­den wor­den doodgestoken.

Zelf gewild

Van Perpétua wordt gezegd dat zij de hand van de gladiator zelf op haar keel richtte. De auteur van de Passio zegt daarover: 'Fortasse tanta femina aliter non potuisset occidi, quae ab inmundo spiritu timebatur, nisi ipsa voluisset.' ("Wellicht kon zo'n vrouw, gevreesd door de onreine geest, niet anders gedood wor­den, tenzij zij het zelf wilde.")

Ge­dach­te­nis op 7 maart

Reeds in de vierde eeuw werd het feest van Perpétua en Felicitas op 7 maart, de sterf­dag van beide heiligen, ook buiten Carthago gevierd. Samen met de mar­telaressen Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia wor­den ze genoemd in de Romeinse Canon, het oudste en eerste eucha­ris­ti­sche gebed van de Romeinse Ritus.

(bron: www.kro-ncrv.nl)

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer