Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscus

donderdag, 12 september 2019
Franciscus

Onze pa­ro­chie is vernoemd naar de Heilige Fran­cis­cus van Assisi ( * 1181 of 1182 in Assisi, Italië - † 3 ok­to­ber 1226 in Assisi, Italië). Wie was deze in het jaar van Laudato Si’ zo tot de ver­beel­ding sprekende heilige?

Jeugd

Fran­cis­cus wordt in het jaar 1181 of 1182 geboren in Assisi als de zoon van een rijke koopman. Hij heeft een onbe­zorgde jeugd. Vaak is hij de aan­voer­der van feesten met vrien­den. Over geld hoeft hij zich nooit zorgen te maken. Er is meer dan voldoende voor een leven in luxe.

Ridder

Fran­cis­cus voelt er niet zo veel voor om zijn vader op te volgen in de zaak. Hij droomt ervan om rid­der te wor­den. Daarom gaat hij vechten in de oorlog tegen Perugia in 1202. Assisi wordt echter al snel ver­slagen en Fran­cis­cus belandt in een ge­van­ge­nis in Perugia.

Weer thuis

Na een jaar wordt hij vrijgekocht door zijn vader en komt hij weer thuis. In de kerker is hij al ziek gewor­den en zijn ge­zond­heid laat hem nog een tijdje in de steek. In deze tijd begint Fran­cis­cus steeds vaker na te denken over zijn leven en over God.

Toch kiest Fran­cis­cus er nog een keer voor om rid­der te wor­den. Het is 1205 als hij zich aansluit bij een expeditie tegen Apulië.

Een beslissende droom in Spoleto

Onderweg naar Apulië voelt Fran­cis­cus zich niet zo fit. In de buurt van Spoleto besluit hij even te gaan rusten. Dan krijgt hij een droom. Een stem zegt tegen hem, dat hij terug moet gaan naar Assisi. Daar zal hem dui­de­lijk wor­den wat zijn wer­ke­lijke bestem­ming is. Fran­cis­cus geeft zijn kost­ba­re wa­pen­rus­ting weg en gaat terug naar huis. Daarna zal hij nooit weer wapens opnemen.

De zoek­tocht

Na terug­komst zoekt Fran­cis­cus naar zijn bestem­ming. Soms brengt hij dagen door in de een­zaam­heid van de Monte Subasio vlakbij Assisi. Af en toe viert hij nog feesten met zijn vrien­den. Steeds vaker denkt Fran­cis­cus over God. Dan vin­den er twee be­lang­rijke gebeur­te­nissen plaats.

De ont­moe­ting met de melaatse

Op een dag in 1205 rijdt Fran­cis­cus op zijn paard in de buurt van Assisi. Dan ziet hij een melaatse aan­ko­men. Normaal zou hij hard weg­gere­den zijn, maar nu stapt Fran­cis­cus van zijn paard af. Hij loopt naar de melaatse en kust zijn half weg­gerotte hand. Het maakt hem erg gelukkig en hij gaat zelf daarna ook gere­geld melaatsen ver­zorgen. Deze gebeur­te­nis maakt grote indruk op Fran­cis­cus. Hij beschrijft het in zijn Testa­ment.

Vanaf dat moment zal Fran­cis­cus altijd partij kiezen voor de zwakkeren en verdrukten in de maat­schap­pij.

Het kruis van San Damiano

Vlak na de ont­moe­ting met de melaatse gaat Fran­cis­cus gere­geld bid­den in het kerkje van San Damiano. Hij bidt voor het kruis (zie bij De ge­schrif­ten van Fran­cis­cus, gebed voor het kruis). Hier hoort hij een stem die zegt: “Ga, Fran­cis­cus, repareer mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat”.

Verkoop van stoffen en paard in Foligno

Franciscus van Assisi
De oudst bekende afbeel­ding van Fran­cis­cus van Assisi, een fresco in het klooster van San Benedetto in Subiaco.

Fran­cis­cus neemt de opdracht die hij in San Damiano kreeg heel let­ter­lijk. Hij begint met het her­stel­len van dit kerkje. Hier­voor heeft hij geld nodig. Daarvoor neemt hij dure stoffen uit de winkel van zijn vader en gaat naar Foligno. Daar verkoopt hij de stoffen en zijn paard.

De breuk met zijn ouders

Zijn vader is woe­dend over de verkoop van de stoffen en het paard. Hij zegt dat het diefstal is en roept Fran­cis­cus op om voor het gerecht te ver­schij­nen. Het proces vindt in 1206 plaats voor de bis­schop. Als de aanklacht is voor­ge­le­zen, trekt Fran­cis­cus zijn kleren uit en terwijl hij het bundeltje kle­ding aan zijn vader geeft zegt hij: “Voor­taan zeg ik alleen nog, Onze Vader die in de hemel is, en niet meer vader Pietro di Bernardone”. Fran­cis­cus doet afstand van alle bezit en ook zijn rechten op een erfenis.

Her­stel­len van kerkjes

Na het proces gaat Fran­cis­cus eerst naar een vriend in Gubbio, maar hij keert snel terug om ver­der te werken aan het herstel van de kerk van San Damiano. Van 1206 tot 1208 herstelt hij ook de kerken Santa Maria degli Angeli en San Pietro della Spina, allebei vlakbij Assisi.

Fran­cis­cus vindt zijn bestem­ming

Begin 1208 hoort Fran­cis­cus op een dag het evan­ge­lie van de wegzen­ding van de apos­te­len. De volgelingen van Jezus mogen geen goud en zilver bezitten, geen beurs, tas en stok mee­ne­men onderweg en geen sandalen dragen. Nu weet Fran­cis­cus het. Hij trekt zijn sandalen uit, past zijn kle­ding aan en zal zich zijn leven lang ver­zet­ten tegen geld en bezit.

De eerste broe­ders

Op 16 april 1208 komen Bernardus van Quintavalle en Petrus Catani bij Fran­cis­cus. Bernardus is een rijk en geleerd man, Petrus is een rechts­ge­leer­de. Ze sluiten zich aan bij de leef­wij­ze van Fran­cis­cus. Ze noemen zich­zelf de boe­telingen van Assisi. Een week later volgt Egidius en kort daarna volgen er meer mannen uit Assisi en omge­ving.

Naar Rome

Als er twaalf broe­ders zijn besluiten ze naar Rome te gaan om de paus om goed­keu­ring te vragen voor hun manier van leven. Het is dan 1209. In die tijd waren er veel ketterse bewe­gingen. Fran­cis­cus wilde binnen de kerk blijven. De paus is verheugd dat er een groep broe­ders is die binnen de kerk de armoede willen beleven en de navol­ging van Christus in praktijk willen brengen. Het is het begin van de broe­der­schap.

De stal in Rivotorto

Na terug­komst uit Rome gaan de broe­ders in een stal bij Rivotorto wonen. De omstan­dig­he­den zijn zeer primi­tief, maar de broe­ders zijn gelukkig en vol en­thou­sias­me. Ze wor­den verjaagd uit de stal als op een dag een boer zijn ezel naar binnen stuurt.

Portiuncula

Na Rivotorto trekken de broe­ders naar Portiuncula. Hier staat het kerkje van Santa Maria degli Angeli dat Fran­cis­cus her­steld heeft.

De broe­ders beleven ook hier een gelukkige tijd. Ze leven in volstrekte armoede en trekken rond om te preken en te werken. In het begin von­den de mensen de broe­ders maar rare lui, maar nu krijgen ze steeds meer waar­de­ring en liefde voor Fran­cis­cus en zijn broe­ders.

Clara

Clara heeft Fran­cis­cus al vaak horen preken en wil hem ook volgen. In de nacht van 18 maart 1212 vlucht zij uit haar huis en gaat naar Fran­cis­cus en zijn broe­ders. Daarna volgen andere vrouwen. Clara en haar zusters gaan wonen bij het kerkje van San Damiano. Clara is daar tot haar dood in 1253 ge­ble­ven.

Fran­cis­cus gaat naar de sultan

Franciscus gaat naar de sultan
Fran­cis­cus bij de sultan

Fran­cis­cus gaat in 1219 naar Damiate in Egypte om het kruisvaar­ders­kamp te bezoeken. Hij ziet zelfs kans bij de sultan, Melek el-Kamil te komen en met hem te spreken. De sultan wordt niet bekeerd tot het Chris­ten­dom, maar tijd­ge­no­ten ver­tellen wel dat el-Kamil na zijn gesprek met Fran­cis­cus veran­derd is. Het is een unieke gebeur­te­nis. Fran­cis­cus brengt de bood­schap van de vrede temid­den van het strijdgewoel van de kruis­tochten.

Fran­cis­cus vertrekt hierna naar het heilige land om de plaatsen waar Jezus is geweest te bezoeken. Een broe­der uit Italië komt naar het heilige land om Fran­cis­cus te waar­schu­wen dat er grote problemen in de orde zijn en hij keert zo snel moge­lijk terug.

Fran­cis­cus treedt af als be­stuur­der van de orde

De orde is inmiddels behoor­lijk gegroeid en er zijn duizen­den broe­ders. De vraag om voor­schriften en regels wordt groter. Voor het aansturen van de orde is een sterke be­stuur­der nodig. Fran­cis­cus weet dat hij daar niet de geschikte persoon voor is en treedt af. Zijn broe­der van het eerste uur, Petrus Catani, volgt hem op.

Het schrijven van een regel

In 1221 schrijft Fran­cis­cus een regel. Hierin zijn de besluiten die de broe­ders tussen 1209 en 1221 hebben geno­men ver­woord. Hierna wordt er nog behoor­lijk aan deze voorlopige regel gewerkt, want men is nog niet tevre­den over de inhoud. In 1223 trekt Fran­cis­cus zich een tijdje terug in Fonte Colombo om een nieuwe versie van de regel te schrijven. Deze regel wordt op 29 no­vem­ber 1223 door de paus goedge­keurd. Dit is de regel die ook nu nog voor de min­der­broe­ders geldt.

De stigmata

De ge­zond­heid van Fran­cis­cus gaat steeds ver­der achteruit. In het Midden-Oosten heeft hij een oogkwaal en waar­schijn­lijk ook malaria opgelopen. In 1224 besluit hij naar La Verna, een berg ten noor­den van Umbrië, te gaan. Op 14 sep­tem­ber ont­vangt Fran­cis­cus hier de stigmata, de won­den van het lij­den van Jezus.

Het Zonne­lied

Franciscus van Assisi

Fran­cis­cus trekt in 1225 nog rond. Voor een be­han­de­ling van zijn oogziekte is hij een kluizenarij in het Rieti-dal. Ook verblijft hij een tijdje in San Damiano. Ondanks zijn erns­tige ziekte en pijnen schrijft hij zijn prach­tige Zonne­lied. Het Zonne­lied getuigt van een grote liefde voor de schep­ping.

Fran­cis­cus schrijft zijn Testa­ment

In 1226 treffen we Fran­cis­cus op diverse plaatsen aan. Zo is hij een tijdje in het bis­schopspaleis in Assisi. Als Fran­cis­cus voelt dat de dood nadert vraagt hij of ze hem naar Portiuncula willen brengen. Hier dic­teert Fran­cis­cus zijn Testa­ment.

Zuster dood

Fran­cis­cus sterft op zater­dag­avond 3 ok­to­ber 1226 in Portiuncula. Zijn lichaam wordt naar Assisi gebracht. Eerst gaat men langs San Damiano zodat Clara Fran­cis­cus nog één keer kan zien. Fran­cis­cus wordt in de kerk San Giorgio begraven.

Heilig

Op 16 juli 1228 wordt Fran­cis­cus heilig verklaard. Direct daarna begint men met de bouw van de San Francesco in Assisi. Het lichaam van Fran­cis­cus wordt in mei 1230 naar deze kerk over­ge­bracht.

(bron: www.fran­cis­caanse­be­we­ging.nl)

 

foto: Wim Koopman
Sint Franciscusbasiliek Assisi
Sint Fran­cis­cus­basi­liek Assisi
overzicht van bijdragen:
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer