Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Magdalena

Apostel der apostelen

vrijdag, 16 juli 2021
Schilderij van Jan van Scorel in het Rijksmuseum
Schilderij van Jan van Scorel in het Rijksmuseum

‘Apostel der apos­te­len’ is de titel die aan Maria Magdalena is gegeven door de heilige Thomas van Aquino. Haar naam komt van haar geboorte­plaats Magdala, een vissers­dorp aan de weste­lijke oever van het Tiberias-meer.

Lucas ver­telt ons in hoofd­stuk 8 van zijn evan­ge­lie hoe Jezus van stad tot stad ging om het goede nieuws van het Ko­nink­rijk van God aan te kon­digen, en hoe de twaalf apos­te­len bij Hem waren. Zij waren samen met enkele vrouwen die hen dien­den. Onder hen bevond zich een zekere “Maria, Magdalena genaamd, uit wie zeven demonen kwamen”.

Geen pros­ti­tuee

Zoals de bijbelse exegese leert, zou de uitdruk­king ‘zeven demonen’ kunnen dui­den op een erns­tige licha­me­lijke of morele kwaal die de vrouw had getroffen en waar­van Jezus haar had bevrijd. Maar tot nu toe heeft de traditie beweerd dat Maria Magdalena een pros­ti­tuee was. Dit is alleen omdat we in hoofd­stuk 7 van het evan­ge­lie van Lucas lezen over de beke­ring van een anonieme “bekende zon­daar in die stad” die, toen Jezus te gast was in het huis van een opmer­ke­lijke Fari­zeeër, Zijn voeten baadde met parfum en haar tranen en ze afdroogde met haar haar." Zonder enige echte tekstuele connectie werd Maria van Magdala geïden­ti­fi­ceerd met die naam­loze pros­ti­tuee.

Maar volgens kar­di­naal Ravasi is er nog een misverstand: zalven met geparfumeerde olie is een gebaar dat ook werd uitge­voerd door Maria, de zus van Martha en Lazarus, bij een andere gelegen­heid, be­schre­ven door de evangelist Johannes. En dus, in som­mi­ge populaire tradities, is Maria Magdalena geïden­ti­fi­ceerd met deze Maria van Bethanië, nadat ze werd verward met de pros­ti­tuee van Galilea.

Aan de voet van het kruis

Maria Magdalena verschijnt in de evangeliën op het meest dra­ma­tische moment van Jezus’ leven, wanneer ze Hem vergezelt naar Golgotha ​​en, samen met andere vrouwen, Hem van een afstand observeert. Ze is er nog steeds als Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in het graf legt, dat met een steen wordt af­ge­slo­ten. En op de ochtend van de eerste dag van de week, keert ze terug naar het graf, vindt de steen weg­gerold en rent weg om Petrus en Johannes te waar­schu­wen. Ze haasten zich op hun beurt naar het lege graf en ont­dek­ken dat het lichaam van de Heer ontbreekt.

Ont­moe­ting met de verrezen Heer

De twee dis­ci­pe­len keren terug naar huis, maar Maria Magdalena blijft in tranen bij het graf. Haar aan­vanke­lijke ongeloof veran­dert gelei­de­lijk in geloof wanneer ze twee engelen ziet en hen vraagt ​​of ze weten waar het lichaam van Jezus naartoe is gebracht. Dan ziet ze Jezus zelf, maar herkent Hem niet. Ze denkt dat Hij de tuinman is, en als Hij vraagt ​​waarom ze huilt en naar wie ze op zoek is, ant­woordt ze: “Meneer, als u hem hebt weg­ge­haald, ver­tel me dan waar u hem hebt gelaten en ik zal hem gaan weghalen.” Maar Jezus zegt haar naam, “Maria” - en ze herkent Hem meteen: “Rabbuni!”, zegt ze, wat in het He­breeuws “Meester!” betekent. Jezus zegt dan tegen haar: “Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar de Vader; maar ga de broe­ders zoeken en zeg hun dat ik opstijg naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” Dus Maria Magdalena gaat naar de dis­ci­pe­len en ver­telt hun dat ze de Heer heeft gezien en dat Hij deze dingen tegen haar heeft gezegd. (vgl. Johannes 20)

Opstan­ding van Jezus uit de dood

Maria Magdalena is de eerste van de vrouwen die Jezus volgen om te ver­kon­di­gen dat Hij de dood heeft overwonnen. Zij is de eerste die de vreug­de­volle bood­schap van Pasen aankon­digt. Maar ze bewees ook dat ze tot degenen behoorde die Hem het meest liefhad­den toen ze aan de voet van het kruis op de berg Golgotha ​​stond samen met Maria, zijn moe­der, en de apostel Johannes. Ze verloochende hem niet of rende niet weg uit angst zoals de andere apos­te­len deden, maar bleef elk moment dicht bij Hem tot aan het graf.

Feest van Maria Magdalena

Paus Fran­cis­cus verhief op 22 juli 2016 de nage­dach­te­nis van Maria Magdalena tot de status van Feest om het belang van deze trouwe leer­ling van Christus te be­na­druk­ken. Sindsdien staat het feest op de kalen­der op 22 juli.

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer