Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

‘Alleen en toch verbonden’

14 t/m 22 oktober - Taizé

gepubliceerd: dinsdag, 15 augustus 2023

Taizé Bom­me­ler­waard or­ga­ni­seert deze herfst­va­kan­tie een reis naar Taizé Communauté in Frank­rijk. Kom uit je bubbel, ga op zoek naar spiri­tua­li­teit, be­zin­ning en verbin­ding in de mooie Franse Bourgogne, samen met leef­tijds­ge­no­ten vanuit de hele wereld! Ga jij mee?

Er wordt gereisd met eigen ver­voer (auto's) en we zullen waar­schijn­lijk over­nach­ten in gedeelde zes-persoons barakken en/of een eigen tentje. Veel zal afhangen van de grootte van de groep.

Details

vertrek: zater­dag 14 ok­to­ber 2023
terugreis: zon­dag 22 ok­to­ber 2023
voor wie: van 16 t/m 30 jaar
aanmel­den: vóór 1 sep­tem­ber via taizebommeler­waard@gmail.com

Wat is Taize?

Taizé is een klein gehucht in de Bourgogne in Frank­rijk. In 1940 stichtte Roger Schutz (1915 - 2005) hier een commu­ni­teit, waarin ver­zoe­ning en ge­meen­schap centraal staan. De ge­meen­schap telt inmiddels broe­ders van vele chris­te­lijke tradities uit circa 20 ver­schil­lende lan­den.

De broe­ders aan­vaar­den geen giften. Zij voor­zien in hun eigen levens­on­der­houd en delen wat ze met hun werk verdienen met anderen (De expositie­win­kel van Taizé laat o.a. een veelzij­dig beeld zien van het ambachte­lijke hand­werk van de broe­ders). Som­mi­ge broe­ders wonen in kleine ge­meen­schappen verspreid over de hele wereld en delen de levens­om­stan­dig­heden van de allerarmsten.

De oecu­me­nische broe­der­ge­meen­schap van Taizé is vanaf de jaren zes­tig van de vorige eeuw uitgegroeid tot een ont­moe­tings­plaats voor jon­ge­ren uit de hele wereld. Vinden een luis­te­rend oor van de broe­ders, die zelf door hun rela­tief jonge leef­tijd aan­slui­ting met hen hebben. Zij proberen de jon­ge­ren te helpen ant­woor­den te vin­den op vragen naar de zin van hun leven.

Jon­ge­ren, soms ouderen komen, naar Taizé en nemen deel aan gebeds­vie­ringen (drie maal per dag), een­vou­dige maaltij­den, dis­cus­sie­groepen, etc. Een een­vou­dige en onge­com­pli­ceerde omge­ving maakt velerlei ont­moe­tingen moge­lijk: tussen mensen, culturen en over­tui­gingen, maar niet in de laatste plaats een ont­moe­ting met God.

Voor­heen broe­der Roger en nu broe­der Alois Löser staat nu aan het hoofd van de ge­meen­schap van Taizé en zal, zoals het broe­der Roger's wens was, de pelgrimage van ver­trouwen over de aarde ver­der uitbrei­den.

Muziek van Taizé

Het gezongen gebed is een van de be­lang­rijk­ste uitdruk­kingen van het zoeken naar God. Korte lie­de­ren, lange tijd herhaald, geven uitdruk­king aan het medi­ta­tieve karakter. In slechts enkele woor­den wordt een fun­da­men­tele wer­ke­lijk­heid uitgedrukt, die men ge­mak­ke­lijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woor­den, deze reali­teit, bijna tot in het onein­dige wor­den herhaald, dringen zij lang­zaam aan door tot de hele persoon. Medi­ta­tieve lie­de­ren stellen ons open om naar God te luis­te­ren. In een gemeen­schap­pe­lijk gebed scheppen deze lie­de­ren de moge­lijk­heid dat allen deel­ne­men en samen zijn in het wachten op God, zon­der dat de tijd al te afgemeten is.

Or­ga­ni­sa­tor Mariken Smit-Buwalda

Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 maart 2024Bevlogen dag Vormelingen
dinsdag, 6 februari 2024Wintertoetje
zaterdag, 20 januari 2024Stuiterballenfeest
zaterdag, 30 december 2023WJD@Home op Ameland
zondag, 8 oktober 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
dinsdag, 26 september 2023JBDB video WJD Video
woensdag, 13 september 2023Tieners weer enthousiast van start Fotoreportage
dinsdag, 11 juli 2023Taizé bezoek 2023 Video
zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
vrijdag, 10 juni 2022Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
woensdag, 5 januari 2022Een synodale kerk - Laat je stem horen!
vrijdag, 5 november 2021Wereldjongerendag Bisdom Den Bosch *AFGELAST*
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
woensdag, 2 juni 2021Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer