Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Al 750.000 steunbetuigingen voor En van ons

Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt Europees burgerinitiatief

gepubliceerd: zondag, 14 juli 2013
Al 750.000 steunbetuigingen voor En van ons

Het Europees bur­gerini­tia­tief Eén van ons dat opkomt voor de bescher­ming van het men­se­lijk leven vanaf de conceptie, heeft al driekwart miljoen steunbetui­gingen geregistreerd. Ook Neder­land draagt zijn steentje bij met ruim 21.000 hand­te­keningen.

Daar­mee behoort Neder­land bij de zeven lan­den die het minimum aantal steunbetui­gingen reeds hebben ingezameld. Natio­naal coördinator Michael van der Mast legt de lat hoog met de doel­stel­ling van het Neder­landse comité om tot 40.000 Neder­landse hand­te­keningen te komen.

Europees bur­gerini­tia­tief

Eén van ons is een van de eerste geregistreerde bur­gerini­tia­tie­ven in de Europese Unie. Zo’n bur­gerini­tia­tief is een nieuw instru­ment om als bur­gers ge­za­men­lijk invloed uit te oefenen binnen de Europese Unie op het niveau van regel- en wet­ge­ving. Het is een uit­no­di­ging aan de Europese Com­mis­sie om wetsvoor­stel­len te doen met betrek­king tot zaken die vallen binnen de bevoegd­he­den van de EU.

Een bur­gerini­tia­tief moet door minstens 1.000.000 EU-bur­gers wor­den onder­steund, afkoms­tig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een bur­gerini­tia­tief is moge­lijk binnen ieder gebied waar de Com­mis­sie de bevoegd­heid heeft om wet­ge­ving voor te stellen.

Eén van ons

Het bur­gerini­tia­tief Eén van ons heeft tot doel in be­lang­rijke mate de bescher­ming te bevor­de­ren van het men­se­lijk leven vanaf de conceptie. Zij richt zich daarbij op de moge­lijk­he­den die vallen binnen de bevoegd­he­den van de EU.

Concreet komt het erop neer dat Eén van ons de EU vraagt de fi­nan­cie­ring van ac­ti­vi­teiten te beëindigen die de ver­nie­ti­ging van men­se­lijke embryo’s ver­on­der­stellen, in het bij­zon­der met betrek­king tot de domeinen van onder­zoek, ont­wik­ke­lings­hulp en volksge­zond­heid. Dit verzoek is o.a. gebaseerd op de de­fi­ni­tie van het men­se­lijk embryo als het begin van de ont­wik­ke­ling van men­se­lijk leven, gegeven in een recent oor­deel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Brüstle vs. Greenpeace. Doordat de Europese Unie het men­se­lijk embryo in deze zaak zelf beti­teld als zijnde “het begin van de ont­wik­ke­ling van men­se­lijk leven” con­clu­deert het ini­tia­tief Eén van ons dat embryo’s dus niet als restafval of niet-men­se­lijk leven kunnen wor­den ge- of mis­bruikt.

Eén van ons zal – indien de beno­digde 1 miljoen hand­te­keningen zijn behaald - de Europese Com­mis­sie uit­no­di­gen een ver­an­de­ring in het fi­nan­ciële regle­ment van de EU te bewerkstelligen dat de beste­ding van het EU-budget bepaalt. Daar­mee zou dan een verbod komen op, zoals hierboven vermeld, de fi­nan­cie­ring van ac­ti­vi­teiten die de ver­nie­ti­ging van men­se­lijke embryo’s ver­on­der­stellen.

Po­ten­tieel re­sul­taat

Het Europees bur­gerini­tia­tief Eén van ons heeft een grotere poli­tieke kans van slagen dan enig ander ini­tia­tief tot nu toe ondernomen om de waar­dig­heid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te be­scher­men. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen bur­gers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen wor­den vast­ge­steld in heel Europa met betrek­king tot de eerbie­diging van de waar­dig­heid van elk lid van de men­se­lijke familie, ongeacht hoe jong het is.

De gewenste uit­komst van het ini­tia­tief is een concreet verbod op het leven ver­nie­ti­gend beleid in de EU-begro­ting, alsmede een poli­tieke ver­an­de­ring en een groter bewust­zijn van de nood­zaak de wens van vele Europese bur­gers te res­pec­teren. Bovendien zou de wet­ge­ving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, posi­tief kunnen wor­den beïn­vloed.

Steun van de bis­schop­pen

Eén van ons wordt breed gedragen: organi­sa­ties, kerken, politici, leden van het Europees Parle­ment en maat­schap­pe­lijke lei­ders hebben uit­ge­spro­ken het ini­tia­tief op ver­schil­lende manieren te steunen. Zo hebben ook de Neder­landse bis­schop­pen laten weten het ini­tia­tief van harte te steunen. Binnen de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is mgr. dr. E.J. de Jong am­bas­sa­deur van het Europees Burgerini­tia­tief. Naast het verant­woor­de­lijke bur­gercomité, bestaande uit zeven bur­gers uit ver­schil­lende lan­den, stuurt een centraal coördinatie­kantoor het ini­tia­tief aan.

Miljoen onder­te­keningen

Het Europees bur­gerini­tia­tief is in Neder­land van start gegaan op 22 maart. Elk land behoort een bepaald aantal steunbetui­gingen te halen, gebaseerd op o.a. inwoneraantal. Voor Neder­land was dat 19.500. Elke stem meer wordt ook meege­teld. Uw steun aan het ini­tia­tief is dus van cruciaal belang. In geheel Europa zullen voor 1 no­vem­ber 2013 minstens 1 miljoen hand­te­keningen (op papier of elektro­nisch) moeten wor­den verzameld. Bij publi­ca­tie van dit bericht staat de teller op 751.461 onder­te­keningen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer