Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Sterfdag Pater Maximiliaan Kolbe

Zondag 14 augustus

gepubliceerd: zondag, 14 augustus 2022
Pater Maximiliaan Kolbe
Pater Maximiliaan Kolbe

Op 14 au­gus­tus 1941 stierf Maxi­mi­liaan Kolbe de mar­tel­dood in het con­cen­tratie­kamp van Ausch­witz, nadat hij zijn leven opofferde voor een jonge vader. Geboren op 8 januari 1894 was hij nog maar 47 jaar oud toen hij stierf.

Marte­laar van naasten­liefde

Begin au­gus­tus 1941 stapte in het con­cen­tratie­kamp te Ausch­witz plots een man uit de rijen van het alge­meen avondappel, recht naar commandant Fritsch. Als vergel­dings­maat­re­gel voor een ontsnapte gevangene had die tien mannen, waar­on­der een jonge vader van twee kin­de­ren, uitgepikt om de hon­ger­dood te sterven. De man zei tot de commandant:

“Ik ben een Pools katho­liek pries­ter. Ik wil deze man zijn plaats innemen, want hij heeft vrouw en kin­de­ren.”

Fritsch nam zijn voorstel aan. Op 14 au­gus­tus 1941 kreeg de Poolse pater Maxi­mi­liaan Maria Kolbe een dode­lijke injectie toege­diend, omdat twee weken hon­gerbunker niet volston­den hem te doden. Ongewild werd hij zo een van de beroemdste slacht­of­fers van Ausch­witz. In 1982 verklaarde paus Johannes Paulus II hem heilig als een marte­laar van naasten­liefde, in aanwe­zig­heid van Frans Gajowniczek, de man wiens leven Kolbe 41 jaar eer­der door zijn zelfopofferende daad had gered.

Ridder­schap van de On­be­vlekte

Niet alleen Kolbes hel­den­dood verdient de nodige aan­dacht. Tijdens zijn leven als fran­cis­caans conventueel heeft de Pool heel wat verwezen­lijkt. Zijn ac­ti­vi­teiten waren doordrongen van zijn grote devotie tot Moeder Maria, wat ook tot uiting komt in zijn klooster­naam.

Het dogma van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Moeder Maria, uit­ge­vaar­digd in 1854, beves­tigt dat zij geboren was zon­der enige bezoe­de­ling van de erfzonde. Ridder­schap (militia) duidt op het strijdvaar­dige karakter van de bewe­ging. Met het gebed als be­lang­rijk­ste wapen wilde zij de aan­val­len op de Kerk van vooral de vrijmetselarij van ant­woord dienen. In België werd de Ridder­schap in 1933 opgericht. 70 jaar later, met de slui­ting van het conventuelen­kloos­ter te Leuven, hield de tak op te bestaan. Op mondiaal vlak telt de Ridder­schap echter nog steeds meer dan vijf miljoen leden.

Patroon van de jour­na­listen

Al snel zag Kolbe het enorme po­ten­tieel in massacom­mu­ni­ca­tie voor de versprei­ding van het katho­lie­ke geloof en zijn Militia Immaculatae. Hij richtte verschei­dene tijd­schrif­ten op die een ongeziene oplage ken­den.

Tijdens zijn missie­ja­ren in Japan (1930-1936) volgde een tweede Maria­stad, Mugenzai No Sono (Tuin van de On­be­vlekte), gebouwd op de flank van een heuvel in Nagasaki. In beide klooster­com­plexen nam de drukkerij een be­lang­rijke plaats in. De hypermo­derne drukpersen in Niepokalanow kwamen er dankzij de finan­ciële steun van rijke Polen. Het is niet ver­won­der­lijk dat Kolbe later tot patroon van de jour­na­listen zou wor­den uit­ge­roe­pen.

Schuiloord voor vluch­te­lingen

Na zijn terug­keer uit Azië in 1936 werd Kolbe gardiaan van Niepakalanow. Toen de Wereld­oor­log steeds dich­ter­bij kwam, legde hij zich toe op het ver­sprei­den van anti-nazi­bood­schappen via zijn drukkerij en radio­sta­tion. Hij ving duizen­den vluch­te­lingen op in het klooster, waar­on­der veel Joden. Uit­ein­de­lijk zou hij enkele dagen na de bezet­ting in sep­tem­ber 1939 gearres­teerd wor­den.

foto: Michel Zacharz
Concentratiekamp Auschwitz
Con­cen­tra­tie­kamp Ausch­witz

 

(bron: kerknet.be)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer