Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vacature pastoraalwerker/ster

Voor opbouwwerk en familiepastoraat

gepubliceerd: donderdag, 5 mei 2022

Vacature pastoraalwerksterBinnen onze pa­ro­chie is een vol­tijds vacature voor een en­thou­siaste pas­to­raal­werkster die zich bezig gaat hou­den met pa­ro­chie-opbouw­werk en het familie­pas­to­raat. Hij of zij gaat actief samen­wer­ken met pastoor Putman en pater Bus.

 

Heilige Franciscusparochie Bommelerwaard

De Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus (Bom­me­ler­waard) zoekt een

Pas­to­raal­wer­ker/ster m/v (1 fte)
voor opbouw­werk en familie­pas­to­raat

De Pa­ro­chie H. Fran­cis­cus bestaat uit zeven geloofs­ge­meen­schappen in de Bom­me­ler­waard (Alem, Am­mer­zo­den, Hedel, Kerkdriel, Rossum/Hurwenen, Velddriel en Zalt­bom­mel).

Wat ga je doen:

 • Pa­ro­chi­anen toerusten en motiveren voor het werken en samen­wer­ken in de pas­to­rale ac­ti­vi­teiten (catechese, opbouw, diaconie)
 • De geloofs­ge­meen­schap ver­ster­ken op theo­lo­gisch vlak
 • Het com­mu­ni­ca­tie­be­leid van de pa­ro­chie vorm­ge­ven en ver­ster­ken
 • Zelf­stan­dig voor­gaan en mee voor­gaan in vie­rin­gen
 • Verder uit­bou­wen en onder­hou­den van relaties en relatiebeheer middels o.a. DocBase en moderne com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len
 • Actief deel uitmaken van het pastores­team (twee pries­ters)

Wat vragen wij

 • Goede com­mu­ni­ca­tieve vaar­dig­he­den die kunnen bijdragen aan de samen­wer­king binnen de pa­ro­chie en die ook de band met de jon­gere pa­ro­chi­anen (jon­ger dan 50 jaar) kunnen ver­ster­ken
 • Goed willen en kunnen werken in team­ver­band
 • Iemand die mensen voor zich kan winnen en vrij­wil­li­gers kan motiveren
 • Goede net­werkcapaci­teiten
 • Erva­ring in werken met moderne, digitale, com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. Erva­ring met DocBase is een pre van­wege relatiebeheer en familie­pas­to­raat
 • Actieve inzet op het terrein van gezins- en familie­pas­to­raat
 • Actieve par­ti­ci­pa­tiebe­tref­fen­de or­ga­ni­sa­torische- en beleids­ma­tige on­der­wer­pen
 • De bereid­heid om flexibel met de beschik­ba­re uren om te gaan
 • Een voltooide pas­to­raal-theo­lo­gische Master­oplei­ding welke door de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch is erkend
 • Een Rooms-Katho­liek, aan­toon­baar ker­ke­lijk betrokken en doorleefd geloof
 • Wonen in nabij­heid van pa­ro­chie

Wat bie­den wij

 • Volop ruimte voor ontplooiing en creativi­teit
 • Een pret­tige werk­sfeer
 • Een open en lerende organi­sa­tie
 • Een team dat in de geest van Fran­cis­cus en Clara het evan­ge­lie uit wil dragen
 • Voor pas­to­raal werkers geldt het Rechtsposi­tieregle­ment voor Pas­to­raal Werkers in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch
 • Een dienst­ver­band van één jaar, met de moge­lijk­heid tot het ver­krij­gen van een vaste aan­stel­ling

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie, dan kunt u contact opnemen met pastoor Roland Putman ofm.:

Voor een uit­ein­delijke benoe­ming is een zen­ding door de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch vereist. Hiertoe kan een gesprek met de bis­schop of zijn gedele­geerde onder­deel uitmaken.

Sollici­ta­tie­brief met CV kan tot en met 1 juli gericht wor­den aan het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus Bom­me­ler­waard:


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer