Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Plaatsen van genezing

Woord van bemoediging Mgr. De Korte

gepubliceerd: maandag, 22 februari 2021

Aan het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd heeft onze bis­schop, Mgr. Gerard de Korte, weer een woord van bemoe­diging ge­schre­ven.

Beste broe­ders en zusters,

Afgelopen woens­dag zijn wij de Veer­tig­da­gen­tijd be­gon­nen. De Kerk schenkt ons veer­tig dagen om intens stil te staan bij het lij­den en sterven van Christus. Maar ook om te vieren dat Jezus op de Paas­mor­gen nieuw en ander leven van de Vader heeft ont­van­gen. De ko­men­de weken be­ge­lei­den wij Jezus op zijn tocht naar Jeru­za­lem. Als een koning zal Hij wor­den in­ge­haald. Als de koning van de vrede. Maar nog geen week later sterft Hij aan een kruis op Golgotha. Deze koning neemt geen leven van mensen. Integen­deel, Hij geeft zijn leven voor vrien­den én vijan­den. Ultiem teken van Gods verzoenende liefde voor ons allen.

Christus medicus

Als wij lezen over het open­baar leven van Jezus, komt in beeld dat Hij is geko­men als leraar maar ook als arts. Jezus spreekt woor­den van be­vrij­ding en gene­zing. Maar hij stelt ook daden van gene­zing, steeds opnieuw. In de vroege Kerk is het thema van Christus als medicus dan ook zeer geliefd. Het vormt een echo van de parabel van de barm­har­tige Samari­taan. Christus is als die Samari­taan, als een vreem­de­ling van Godswege geko­men, die mensen die gewond langs de levensweg liggen, opbeurt en wil genezen. Tijdens de strijd om het bestaan, zijn er helaas vele uit­val­lers. Juist de kleinen en kwets­ba­ren van deze wereld zijn de lievelingen van de Heer. God toont in Christus zijn liefde voor ons allen maar Hij heeft een voor­keurs­liefde voor hen die geen helper hebben. Juist hen wil hij verlichtend en genezend nabij zijn.

Pa­ro­chies als veldhospitalen

Wat geldt voor de Heer, mag ook gel­den voor zijn Kerk. De theologen van de eerste eeuwen spreken over de Kerk als een zie­ken­huis, een plek waar mensen, fysiek of moreel, tot gene­zing kunnen komen. Paus Fran­cis­cus heeft de Kerk meer­dere keren be­schre­ven als een veldhospi­taal. In onze cultuur is jong en vitaal zijn be­lang­rijk. Kijk maar naar de reclame­bood­schappen. Bijna altijd komen knappe, gezonde en energieke mensen in beeld. Zelfs senioren in reclamespotjes scoren hoog op de vitali­teits­me­ter. Eigen­lijk is dat heel onbarm­har­tig. Want velen van ons weten van licha­me­lijke of gees­te­lij­ke beper­kingen. Na­tuur­lijk mogen wij dank­baar zijn voor ge­zond­heid en kracht. Maar laten wij dat binnen onze geloofs­ge­meen­schap niet tot norm verheffen. Achter ons masker van onaantast­baar­heid gaat vaak onzeker­heid en kwets­baar­heid schuil. Als broze en regel­ma­tig falende mensen leven wij voor Gods aange­zicht. Wij hoeven ons voor God niet groter te maken dan wij zijn. Juist in onze geloofs­ge­meen­schappen zou dat een bevrij­dende bood­schap moeten zijn.

Pandemie

Sinds een klein jaar is de wereld in de greep van de pandemie. Met grote medische, sociale en eco­no­mische gevolgen. Juist de corona­cri­sis scherpt ons in dat wij ten diepste kwets­ba­re en ster­fe­lijke schepselen zijn en blijven. Weten­schap en techniek zijn in onze samen­le­ving ont­zet­tend be­lang­rijk en hebben de kwali­teit van ons bestaan enorm verbeterd. Wij mogen daar oprecht dank­baar voor zijn. Maar ook kon de mening post­vat­ten dat het hele bestaan maak­baar is. Een klein onzicht­baar virus heeft die visie op hardhan­dige wijze doorgeprikt.

Kerk­ge­bouwen en vaccinatie

De ko­men­de maan­den staan in het teken van een uit­ge­breide vaccinatie van de bevol­king. Het gaat om een gewel­dige operatie die minstens tot de zomer zal duren. Miljoenen mensen moeten immers twee keer wor­den geprikt. Wij mogen dank­baar zijn dat knappe koppen hun kennis en kunde hebben ingezet voor het ont­wik­ke­len van ver­schil­lende vaccins. In geloof kunnen wij dat zien als een geschenk van Gods Geest die mensen inspireert en crea­tief maakt.

Vaccinatie beschouwt de Kerk als een daad van naasten­liefde en zelfbescher­ming. Al meer­dere pa­ro­chies hebben verzoeken van artsen gekregen om het kerk­ge­bouw of andere ker­ke­lijke gebouwen te mogen gebruiken om mensen te vaccineren. Graag geef ik pastoors de ruimte om hun gebouwen ter beschik­king te stellen. In overleg met artsen kunnen geschikte vaccinatietij­den wor­den gevon­den. De primaire bete­ke­nis van het kerk­ge­bouw als huis voor de liturgie hoeft er dan niet onder te lij­den. In het huis van God krijgen zijn kin­de­ren een be­scher­mend vaccin toege­diend. Zo kunnen onze pa­ro­chies een mooie bijdrage leveren aan de preventie van corona en het alge­meen belang dienen. Zo wor­den onze kerken een plaats van het voor­ko­men van ziekte en dood.

Gewonde geneesheer

Wie de media volgt, beseft dat de corona­cri­sis steeds meer mensen zwaar valt. Dat geldt ook voor gelo­vi­ge mensen. Juist in deze dagen snakken wij allemaal naar meer bewe­gings­vrij­heid. Maar tege­lijk wordt voorlopig ons geduld gevraagd. Laten wij elkaar in deze las­tige tijd vast­hou­den en opbeuren. Wij hebben allemaal momenten dat het leven ons extra zwaar valt. Als wij elkaar dan troosten en bemoe­digen, kunnen wij elkaar genezend nabij zijn. Wat is het mooi als wij gevoelens van somber­heid en wanhoop kunnen wegnemen en mensen weer uit­zicht geven. Wij zijn in deze Veer­tig­da­gen­tijd op weg naar het Paas­feest, het opstan­dings­feest van Christus. Onze pa­ro­chies moeten, naar de woor­den onze paus, veldhospitalen zijn. Plaatsen van gene­zing omdat de ge­krui­sig­de en verrezen Christus als de “gewonde geneesheer” (Henri Nouwen) ons juist daar genezend en troostend tegemoet wil komen.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer