Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oecumenische Groene Groep Bommelerwaard

gepubliceerd: dinsdag, 10 november 2020

In juli berichtten we op deze web­si­te reeds over de ‘Groene Groep’, een vanuit de Raad van Kerken opgericht ini­tia­tief om te spreken over een duurzame levens­wij­ze en om elkaar hierin te sti­mu­leren en onder­steunen. Hierbij plaatsen we een ver­slag van de bij­een­komst op 28 sep­tem­ber.

Verslag

Op 28 sep­tem­ber kwamen we als Groene Groep weer bij elkaar na de eerste coronagolf en voor de tweede golf. Die eerste corona­tijd bracht de één meer rust een aan­dacht voor de natuur en mensen direct om ons heen, maar ook onrust: drukt corona niet de zo nodige aan­dacht weg voor de klimaat­cri­sis en het verlies aan soorten planten en dieren en leidt het sti­mu­leren van de economie wel tot een duurzamere economie?

We spraken met elkaar over de bete­ke­nis van Fran­cis­cus voor de milieu­cri­sis ( lees het prach­tige Zonne­lied in het lied­boek 742!) en over de inhoud van een nieuw boek met een op het eerste gezicht vreemde titel ‘Een beter milieu begin niet bij jezelf’. De auteur betoogt dat het niet genoeg is alleen bij je zelf te beginnen, maar dat we veel meer aan­dacht moeten beste­den aan de struc­tu­rele en col­lec­tieve zaken rondom de klimaat­cri­sis. De grote ver­vuilers moeten aangepakt wor­den. Aan de ene kant is een ver­an­de­ring van levens­hou­ding nodig, verbon­den met God en met alles wat God geschapen heeft, waarbij er ie­der­een ont­vangt wat hij of zij nodig heeft; aan de andere kant: wat in­di­vi­duele mensen tot nu toe hebben gedaan is niet genoeg. Er zijn vanuit de poli­tiek maat­regelen nodig.

Wat wij als Groene Groep kunnen doen, zal zich al gaande ont­wik­ke­len. Be­lang­rijk is om elkaar te in­spi­re­ren en te sti­mu­leren.

Actie

Als eerste actie hebben wij dit voor­jaar in de 40-dagen-tijd de ‘Groene kalen­der’ uitge­ge­ven, met allerlei tips voor groene keuzes. Onze volgende actie is meedoen met De Nacht van de Nacht op 24 ok­to­ber. Een lan­de­lijke actie om het gebruik van over­vloe­dige ver­lich­ting tegen te gaan. www.nacht­van­denacht.nl/lichtver­vuiling. We hebben de Ge­meen­te Zalt­bom­mel ver­zocht die avond de ver­lich­ting van de toren van de Sint Maartens­kerk te doven. Of het gaat lukken is nog niet zeker. U hoort er meer over.

Wat wij als Groene Groep nog meer kunnen doen, zal zich al gaande ont­wik­ke­len. Be­lang­rijk is om elkaar te in­spi­re­ren en te sti­mu­leren.

Wil je mee­denken, meld je dan via e-mail: gepkekerssen@hetnet.nl of tele­foon: 0418 - 51 95 74

namens de Groene Groep
Gepke Kerssen en Jos de Heer

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer