Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Woord van de bisschop inzake corona

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
foto: Wim Koopman
Mgr. Dr. Gerard de Korte
Mgr. Dr. Gerard de Korte

Broe­ders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het corona­vi­rus lijkt heel de samen­le­ving tot stilstand te brengen. Veel bur­gers, ook veel gelo­vi­gen, zijn bezorgd. Ikzelf werd don­der­dag tij­dens de Eucha­ris­tie in de Sint Jan geraakt en ge­sterkt door de prach­tige woor­den van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer ver­trouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7)

Op dit moment leeft er veel onzeker­heid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek wor­den? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale ont­hou­ding extra een­zaam voelen? Wat betekent het virus voor de werk­gele­gen­heid en bestaanszeker­heid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen ant­woord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veer­tig­da­gen­tijd. Wij mogen Jezus be­ge­lei­den op weg naar Jeru­za­lem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zich­zelf heeft wegge­schon­ken. Volkomen be­schik­baar voor zijn Vader en dienst­baar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem ver­trouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woor­den: Vader, in uw han­den beveel ik mijn Geest. (Lucas 23,46)

De Neder­landse bis­schop­pen hebben, om de versprei­ding van het virus in te dammen, een moei­lijk besluit geno­men. Op zater­dag­avond en op zon­dag wor­den in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke li­tur­gische vie­rin­gen meer gehou­den. De ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.

Maar deze maat­regel nodigt ons uit om op andere manieren onze ver­bon­den­heid met de Heer gestalte te geven. Pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd privé of met hun teamle­den op zon­dag in besloten kring de Eucha­ris­tie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaats­ver­van­gend gebed en mogen ons zo met geheel de pa­ro­chie in gebed verbon­den weten. Pa­ro­chi­anen kunnen thuis bid­den of in onze open kerken en kapellen een kaars bran­den. Juist nu zullen veel gelo­vi­gen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moe­der van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te be­dwin­gen en ons tot mensen van ver­trouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bij­zon­der bid­den voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleeg­kun­digen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, ge­roe­pen om anderen van dienst te zijn, heel bij­zon­der zieken, ouderen en een­za­men. Juist nu zijn wij uit­ge­no­digd om, met de woor­den van paus Fran­cis­cus, gestalte te geven aan een cultuur van soli­da­ri­teit en barm­har­tig­heid. Hope­lijk kunt u veel kwets­ba­re pa­ro­chi­anen via tele­foon of in­ter­net bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan .

Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoor­waar­de­lijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bij­zon­der met u en geheel het bisdom verbon­den.

+ Dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer