Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het Sacrament van de Ziekenzalving

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
Het Sacrament van de Ziekenzalving

Erns­tig zieken of ster­ven­den hebben recht op onze zorg, aan­dacht en gebed. Het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving is op dit zorgend omgaan met zieken geënt. En als mensen zich in zo’n situatie al aangespoord voelen om elkaar te onder­steunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwe­zig. Hij wil op dit moment zijn onvoor­waar­de­lijk ‘ja’ tegen­over deze mens herhalen in het sacra­men­tele teken van de Zie­ken­zal­ving.

Dit sacra­ment kan veel troost, heil en ver­lich­ting bie­den, zowel bij de zieke als bij de andere aanwe­zigen. Het geeft uitdruk­king aan ons geloof dat, zelfs waar onze han­den de zieke moeten loslaten, er de han­den van God zijn aan wie wij de zieke mogen toe­ver­trou­wen.

Wacht met het aan­vra­gen van de zie­ken­zal­ving niet te lang; bespreek het op tijd met de zieke en de naaste familie. Het is zin­vol als hij of zij de zal­ving bewust kan meemaken. Voor de zie­ken­zal­ving is altijd een pries­ter nodig; een pas­to­raal werker of diaken kan de zieken­ze­gen geven en voor­gaan in gebed.

Verzoek om de zie­ken­zal­ving te ont­van­gen

Voor het ont­van­gen van dit sacra­ment kunt u contact zoeken met een van de pries­ters via het alge­meen se­cre­ta­riaat, info@katho­liekbommeler­waard.nl of (0418) 632 504.

Direct

  • pastoor Putman (06) 542 90 774
  • pater Bus (06) 22 84 7776)

Ook als u in Den Bosch in het zie­ken­huis ligt, kunt u de pa­ro­chie­pries­ters bena­de­ren.

Ge­za­men­lijke zie­ken­zal­vingen

In ver­schil­lende kerken vin­den ook ge­za­men­lijke zie­ken­zal­vingen plaats.
In­for­ma­tie daarover is te vin­den in het pa­ro­chie­blad.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer