Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscus 2.0

Familiepastoraat Sint Franciscusparochie Bommelerwaard

gepubliceerd: donderdag, 6 juni 2024

God de vader is de ‘pater familias’. God wil dat we ons thuis voelen bij Hem en elkaar. We mogen van zijn Zoon Jezus leren hoe het is om Kind van God. Zoals een kind lijkt op zijn/haar ouders, zo kan men zien aan wat ieder mens doet dat die een kind van God is. Jezus leert ons dat te ont­dek­ken, door samen te delen, te zorgen en te vieren.

Niet ie­der­een zal zich thuis voelen of regel­ma­tig thuis komen in Gods huis, dat is de reali­teit. De tijd van de grote ge­zin­nen en dat er zoveel moge­lijk kin­de­ren moesten komen ligt achter ons. De ouders hebben een eigen verant­woor­de­lijk­heid. Wie leer­ling van Jezus wil zijn en die daarin wil groeien willen we als pa­ro­chie van harte onder­steunen.

Aanmelden

Familie­pas­to­raat

Met de naam Familie­pas­to­raat geven we aan, dat relaties be­lang­rijk zijn; met God, met jezelf, met elk ander. We kiezen er daarom voor om in die relaties te inves­te­ren. Ie­der­een is welkom, ook voor hen die maar een enkele keer een beroep op de pa­ro­chie doen. Tege­lijk kiezen we de H. Fran­cis­cus­paro­chie ervoor om voor alle leeftij­den, dus gedurende een lan­gere periode en in het bij­zon­der waar men nog volop in de groei is, een extra aanbod te ver­zorgen.

Zondag­och­tend

In de prak­tische uit­voe­ring, hebben we gekozen om voor het aanbod de zon­dag­och­tend, waarop chris­te­nen hun geloof vieren en delen, een bij­zon­der plaats te geven. Met name de kin­de­ren willen we dat ook mee­ge­ven, en samen met hen en de rest van de verzamelde ge-loofs­ge­meen­schap vieren.

Par­ti­ci­pa­tie

De ouders hebben een eigen verant­woor­de­lijk­heid, om mee te helpen om samen met hun kin­de­ren en de be­ge­lei­ding/vrij­wil­li­gers vanuit de pa­ro­chie leer­ling van Jezus te zijn. De vrij­wil­li­gers van het Familie­pas­to­raat willen hen daarin onder­steunen.

De vrij­wil­li­gers samen willen ook regel­ma­tig tijd nemen als leer­ling van Jezus het geloof te delen en zich daarvoor toe te rusten. We leren immers niemand de les, maar zoeken naar eigen vermogen en met onze eigen talenten, om ons geloof te delen in het leren, delen en vieren
Het Familie­pas­to­raat vindt plaats op een zevental bij­een­komsten gedurende het school­jaar van 9.30 uur tot 12.00 uur in de Sint Martinus­kerk te Velddriel. We beginnen met een moment van sa­men­komst in de diverse deel­groepen waar we leren over God en Jezus, waar we crea­tief bezig zijn met ons geloof, en dat dan passend bij elke leef­tijdsfase.

Deel­groepen

De deel­groepen van elke leef­tijdsfase:

 • Baby - peuter - kleuter groep, kin­de­ren in de leef­tijd van 0-7 jaar
  Bij deze groep gaat het om kin­de­ren die gedoopt wor­den in de pa­ro­chie. En kleinere kin­de­ren tot aan de communieleef­tijd.
 • Communie­groep
  Bij deze groep gaat het om kin­de­ren die hun eerste communie willen gaan ont­van­gen, door­gaans groep 4 van de basis­school .
 • Tussen­groep, kin­de­ren in de leef­tijd van groep 5 tot en met groep 7 van de basis­school
  Bij deze groep gaat het om kin­de­ren die tussen de communie en het vormsel vallen en betrokken blijven binnen de kerk. Waarbij naast de verhalen van Jezus ook ruimte is voor creatieve ver­wer­king
 • Vor­me­lin­gen
  Bij deze groep gaat het om kin­de­ren die hun vormsel willen ont­van­gen, door­gaans groep 8 van de basis­school. Waar we via gesprek en ver­wer­king de kin­de­ren aan­moe­di­gen om hun relatie tot God de Vader willen onder­zoeken

Hiernaast bie­den wij een plek voor:

 • Vol­was­se­nen in de leef­tijd van 30 + leef­tijd en ouders/ ouderen
  Ook voor deze leef­tijds­groep is er een pro­gram­ma binnen het Familie­pas­to­raat, omdat samen groeien in geloof een vrucht­ba­re bodem vraagt binnen de ge­zin­nen. Vanuit deze groep kunnen ook mensen opstaan die een be­ge­lei­dende rol op zich nemen binnen één van de deel­groepen hierboven be­schre­ven
 • Tiener­groep
  En een extra groep die tot op heden apart van de catechese geor­ga­ni­seerd wordt is de tiener­groep. Via spel en ver­die­ping samen op weg met Jezus. Op dit moment komt deze groep voort uit de vor­me­lin­gen en heeft 3 à 4 bij­een­komsten per seizoen van Fran­cis­cus 2.0. Het verlangen is om uit te groeien naar iedere eerste vrij­dag­avond van de maand.
 • Jon­ge­ren­groep
  Binnen onze pa­ro­chie werken we er naar toe om op termijn doorgroeiend uit de nieuwe tiener­groep een jon­ge­ren­groep te kunnen starten. Een groep die samen actief is binnen het geloof op een manier die past bij hun bele­vings­we­reld.

Dialoog

Om het Familie­pas­to­raat vrucht­baar te laten zijn nodigen wij elkaar uit om in gesprek te blijven, open, eer­lijk, oprecht en transparant met elkaar te blijven com­mu­ni­ce­ren. Het in dialoog zijn met elkaar en samen op weg te zijn naar een mooie en verwel­ko­mende pa­ro­chie. Gezegend op weg naar een mooie toe­komst met onze Sint Fran­cis­cus­paro­chie Familie­pas­to­raat 2.0.

 

Familiepastoraat

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer