Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geschiedenis Hedel

gepubliceerd: donderdag, 24 november 2011

Dat de Hedelse katho­lie­ken al in de Mid­del­eeuwen geor­ga­ni­seerd waren, blijkt uit een het oor­konde uit 1292. Daarin is sprake van een kerk die Wil­li­brordus­kerk genoemd werd. Deze kerk werd in de re­for­ma­tie­pe­rio­de afgebroken. De pro­tes­tan­ten bouw­den daarna op de fun­da­men­ten een nieuwe kerk. Dit kerk­ge­bouw bestaat nog steeds.

Deze periode was voor het katho­lie­ke geloof zeer moei­lijk. Open­lijk belij­den van hun gods­dienst was verbo­den. Wel was dat moge­lijk in Bokhoven. Bokhoven was name­lijk een “aparte” staat. Daar had­den de macht­heb­bers van de Republiek der Zeven Verenigde Neder­lan­den niets te zeggen. Van heinde en verre kwamen dan ook de katho­lie­ken naar dit kleine Maas­dorpje om daar hun sacra­menten te ont­van­gen. Voor de Hedelnaren was de afstand amper een probleem.

Tussendoor kwam er nog gere­geld een verklede fran­cis­caan langs. Pater Johannes Ooms, die een schuil­plaats had in het even­eens zeer nabij gelegen Kasteel Ammersoijen bezocht de Hedelse katho­lie­ken op die manier zeer regel­ma­tig.

Na verloop van tijd ston­den de be­stuur­ders in de Republiek toe dat de katho­lie­ken toch een eigen bedehuis mochten beheren. Dit moest dan wel achteraf en onop­val­lend zijn. Zodoende kerkten de katho­lie­ken vanaf 1680 in een schuur­kerk vlakbij de windmolen aan de Molen­dijk. Een bekende pastoor uit die tijd was pater Caspar van der Dussen.

In de Franse Tijd wer­den alle gods­diensten voor de wet gelijk gesteld. De Hedelse katho­lie­ken zochten en von­den al snel moge­lijk­he­den om een eigen kerk­ge­bouw te ves­tigen. In 1802 kocht pastoor Joannes Mulder de resten van het kasteel. Hij liet de zaak slopen en ver­bouwde de “Neerhui­zing”, het bij­ge­bouw, tot kerk en pastorie.

Na het mid­den van de negen­tien­de eeuw, toen het zelfbewust­zijn van de katho­lie­ken steeds meer tot uiting kwam, ver­an­der­de ook de situatie in Hedel. De kerk werd te klein. Daarom kwam er onder lei­ding van pastoor Van Doorn in 1879 een nieuwe kerk. Er waren fi­nan­ciële problemen, maar die wer­den door de pastoor opgelost. Hij stelde zich per­soon­lijk aansprake­lijk voor de aflos­sing van de geleende gel­den.

In het laatste oorlogs­jaar lag de Bom­me­ler­waard aan het front tussen de Duitse en de geallieerde troepen. Veel heeft het gebied daar­van gele­den. Het ergste van allen kreeg Hedel het te ver­du­ren. Ook de kerk werd niet gespaard. Tijdens een bombarde­ment op 1 januari 1945 was een groot deel van de kerk al verwoest. Die verwoes­ting werd verer­gerd tij­dens de vele beschie­tingen door de geallieerde strijd­krachten vanuit Brabant. Dikwijls waren die op Hedel gericht vanwege de strate­gische lig­ging van de plaats. De uit­ein­delijke vernieling van het dorp en dus ook van de kerk vond in de april­maand plaats toen de Prinses Irenebrigade een, overigens mislukte, ope­ning in de Duitse ver­de­di­ging probeerde te bewerkstelligen.

De Hedelse katho­lie­ken von­den, na terug­keer vanuit hun evacuatie­a­dressen, hun dorp en dus ook hun kerk totaal verwoest. Ook waren ze hun pastoor kwijt. Pastoor Van den Oord was tij­dens zijn evacuatie bij de zusters Clarissen op het kasteel van Am­mer­zo­den van ellende gestorven nadat zijn huishoudster door een granaat dode­lijk getroffen was.

Om toch hun gods­diens­tige plichten te kunnen vervullen werd er in Hedel een nood­kerk geconstrueerd. Deze kwam te staan op de plaats waar nu het monu­ment voor de gevallenen uit de Tweede Wereld­oor­log staat.

Al zeer snel kwamen de plannen rond om de kerk te her­stel­len. Onder lei­ding van pastoor De Bonth en architect C.H. de Bever kwam al in 1949 een nieuw kerk­ge­bouw gereed. De ruïne van het kapot geschoten gebouw was afgebroken en op dezelfde plaats verscheen een prach­tige nieuwe paro­chie­kerk, die er tot op heden nog staat.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer