Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jubileum Tiny 40 jaar koster

gepubliceerd: zondag, 11 oktober 2015

Tijdens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Martinus­kerk van Zalt­bom­mel is Tiny van Steen­bergen flink in de bloemetjes gezet. Maar liefst 40 jaar heeft zij zich ingezet voor de Kerk in de Bom­me­ler­waard.

Piet de Lange, voor­zit­ter van de Zalt­bom­melse contact­groep, sprak aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring tot de jubila­ris.

Tiny 40 jaar koster in de onze pa­ro­chie, dat is een lange periode! Als voor­zit­ter van de contact­groep wil ik daarbij stil­staan.

Tiny, je begon in Hedel, 9 jaar was je daar koster. In 1992 nam je in Zalt­bom­mel de taak offi­cieel over van “Gerard van Keulen”. Daarvoor ver­ving je Gerard 8 jaar zeer regel­ma­tig.

Met elkaar heb je 4 decennia klaar gestaan voor onze geloofs­ge­meen­schap als koster. Daar­naast verzet je ook veel andere werk­zaam­he­den als vrij­wil­li­ger in onze pa­ro­chie.

Wat Tiny allemaal doet als vrij­wil­li­ger in haar rol als koster is haast niet te benoemen. Het koster zijn, heeft vooral te maken met het interieur van de kerk en zorgen dat alles gere­geld en klaar ligt voor de voor­gan­ger bij een vie­ring.

Vooral met Kerst­mis is dat een enorm geregel, een hec­tische periode voor jouw, en ook voor Henk. Rond Kerst en Nieuw­jaars­dag komen er z’n 2000 mensen samen hier in deze kerk, dat betekent nogal wat! Je zorgt dan voor een sfeer­volle kerk, waar­van wij allemaal genieten. En dat geeft jouw Tiny weer voldoe­ning en het is op zo’n moment een beetje jouw kerk. 

Niet te plannen zijn uit­vaar­ten, gister­mor­gen nog. Dat komt er plot­se­ling tussendoor, in een paar dagen moet er veel gere­geld en afgestemd wor­den. Dat lukt je door je erva­ring en je houd oog voor details.

Je zorgt ervoor dat er niets vergeten wordt. Uit eigen erva­ring weet ik, hoe nut­tig dat kan zijn. Gister­mid­dag was er ook nog een huwe­lijks­vie­ring in deze kerk, wat een drukte voor je. De rode loper is mooi blijven liggen. Dat geeft een fees­te­lij­ke indruk, goed gere­geld!

Tiny, en ook Henk, samen doen jullie heel veel voor de pa­ro­chie. Vraag het Tiny en ze helpt je ver­der. Dat komt mede doordat je een doener bent en ook omdat je altijd klaar staat voor anderen. “Mensen helpen; van de wieg tot het graf”. Dat zijn je eigen woor­den.

Dit alles doe je niet alleen, gelukkig hebben we heel veel vrij­wil­li­gers die ook veel werk ver­zet­ten. Dat vraagt wel coördinatie. Dat Tiny, kan je uits­te­kend, je kan goed plannen, je bent heel direct, handelt snel en je bena­derd ge­mak­ke­lijk mensen. Dat kan ook omdat we veel trouwe en betrokken vrij­wil­li­gers hebben die hier in de pa­ro­chie goed de weg weten.

Het is wel dui­de­lijk dat Tiny de spil is van de Pa­ro­chie hier in Zalt­bom­mel. En soms ook voor de gehele Fran­cis­cus­paro­chie, indien niemand op het se­cre­ta­riaat in Kerkdriel tele­fo­nisch be­schik­baar is. Daardoor ben je als een ‘spin in het web’ in onze pa­ro­chie en is het las­tig om iets te regelen buiten je om. We moesten er moeite voordoen om dingen vandaag buiten je om te regelen.

Het voor­gaan in woord en communie­diensten gaf je veel voldoe­ning. Dat mocht helaas niet meer en toch bleef je je inzetten in de pas­to­raats­groep in de nieuwe Fran­cis­cus pa­ro­chie. Bij de nieuwe pa­ro­chie hoort een nieuw pa­ro­chie­blad en jij verzon de toepas­se­lijke nieuwe naam ‘Fran­cis­cus tussen de Rivieren’.

Het beheer van het pa­ro­chie­cen­trum, dat doe je vanaf 1988, ook alweer 27 jaar. En de laatste 11 jaar hebben jullie er met tevre­den­heid gewoond. Pastor Jos van Zeelst ging met emeritaat en Wim Laghuwitz kwam naar jullie toe in de Rembrand­straat om te polsen of jullie niet wilde ver­hui­zen naar de pastorie. Henk wilde alleen, mits jullie kon­den ver­hui­zen naar de achter­kant van de pastorie. Nadat die vrijkwam zijn jullie verhuist. Het boven wonen zon­der lift gaf met het ouder wor­den zijn beper­kingen.

Afgelopen zomer zijn jullie verhuist naar de ‘Nije Hof’, een hele ver­an­de­ring voor jullie beide. Ook voor ons is het vreemd. Een leeg pa­ro­chie­cen­trum, geen koffie meer boven om zomaar even aan te schuiven en wat zaken af te stemmen. Niemand die elke avond alles even naloopt; zijn alle lichten uit, is de verwar­ming uit zijn alle deuren op slot. Deze van­zelf­spre­kende dingen missen we nu!

Alles met elkaar vervul je Tiny, 40 jaar lang een onbe­taalde dag­taak in voor onze pa­ro­chie. Dat is bij­zon­der en Henk heeft je al die jaren onder­steund. Waarbij jij Henk je ook actief hebt ingezet als vrij­wil­li­ger voor de pa­ro­chie. 

Uit dank­baar­heid zijn we hier samen om dit jubileum te vieren. Als blijk van waar­de­ring voor jullie ja­ren­lan­ge inzet voor onze pa­ro­chie wil ik jullie namens de contact­groep een cadeau aanbie­den, geniet samen van dit cadeau. Het is jullie van harte gegund.

Tenslotte wensen we jullie een plezierige receptie samen met kin­de­ren, klein­kin­de­ren en familie. En Tiny, we hopen dat je, je nog lang in kan en ook wilt inzetten voor onze pa­ro­chie.

Nogmaals heel veel dank, en ik denk dat ik dit kan zeggen namens alle pa­ro­chi­anen.

Piet de Lange,
Zalt­bom­mel, 11 ok­to­ber 2015

Na de vie­ring was er een drukbe­zochte receptie in het pa­ro­chie­cen­trum waar Tiny en Henk de felici­ta­ties in ont­vangst namen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer