Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maasdriel steunt haar missionarissen

Maandag 29 juni t/m woensdag 1 juli

gepubliceerd: maandag, 29 juni 2015
Maasdriel steunt haar missionarissen

De stich­ting “Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen” houdt van maan­dag 29 t/m woens­dag 1 juli 2015 haar jaar­lijkse collecte. Deze dagen wor­den de speciale actie-en­ve­lop­pen op­ge­haald. De mis­sio­na­rissen kunnen uw steun goed gebruiken.

Actie voor drie mis­sio­na­rissen

Met de opbrengst van de collecte wor­den drie Bom­me­ler­waardse mis­sio­na­rissen onder­steund:

Will van Mer

Will van Mer werkt al jaren in de missie. Sinds 2012 werkt ze in een kraamkliniek in Baba, Kameroen.

Will van Mer vraagt dit jaar opnieuw een bijdrage voor het ge­zond­heids­cen­trum St. Monica in Baba, Kameroen. Vorig jaar kon ze dankzij de opbrengst van de inzameling zonnecollectoren voor haar kraamkliniek aanschaffen. Dit jaar gaat het onder andere om de bouw van twee ziekenzalen voor vier tot zes bed­den, twee privékamers voor twee bed­den met aangrenzende bad­ka­mers met toilet en een aan­slui­ting op het waternet in de privékamers.

Leo van Beur­den

Leo van Beur­den woont en werkt sinds no­vem­ber 1970 in Indonesië in het Bisdom Bandung. Hij beheert daar o.a. een grote scholen­stich­ting.

Maasdriel steunt haar missionarissenLeo van Beur­den wil zijn deel van de opbrengst beste­den aan de bouw en de inrich­ting van het laboratoriumlokaal voor de middel­ba­re school in Jatibarang in Indonesië. Het laboratoriumlokaal is nodig om aan de eisen van goed middel­baar onder­wijs te voldoen. Onder het kopje projecten wor­den deze aan­vra­gen nog uit­ge­brei­der be­schre­ven.

Maria Poulisse

Maria Poulisse werkt sinds 1985 in Barranquilla, Colombia. Zij runt daar een dag­op­vang voor ge­han­di­capte kin­de­ren die er therapie en scholing krijgen.

Maria Poulisse, werk­zaam in Colombia, en haar collega’s vragen onze steun voor de aanschaf van com­puters, een digi­taal schoolbord en tablets om met de ge­han­di­capte leer­lin­gen van CE CAMILO in de klaslokalen te werken.

Ook dit jaar wordt onze actie weer onder­steund door de Wilde Ganzen. Zij vermeer­de­ren de opbrengst met 50%!

Opbrengst vorige jaren

Vorig jaar heeft de actie in Maasdriel een recordop­brengst van € 32.814 opgeleverd, mede dankzij twee bij­zon­dere donaties van stich­tingen en dankzij enkele grote bijdragen van mensen die iets te vieren had­den. Dit bedrag is door de Wilde Ganzen nog met 55% vermeer­derd, zodat ieder van de mis­sio­na­rissen bijna € 17.000 mocht ont­van­gen.

Leo van Beur­den heeft het geld gebruikt voor de bouw en de inrich­ting van twee kleuterlokalen en een com­puterlokaal in Jatibarang, Will van Mer heeft zonnepanelen aangeschaft voor de kraamkliniek, zodat bevallingen niet meer bij het licht van een zak­lamper hoeven plaats te vin­den en Maria Poulisse heeft met het geld een uitleen­bank van hulp­mid­de­len opgezet die de ver­zor­ging verge­mak­ke­lijken of de zelfred­zaam­heid ver­gro­ten.

Zij danken u allen harte­lijk voor uw steun en hopen dat u dit jaar weer gul geeft.

Doneren

Het overmaken van uw gift is het hele jaar door moge­lijk.
Het iban reke­ning­num­mer van de Stich­ting is: NL43 RBRB 0683 5468 13

De Stich­ting heeft een ANBI erken­ning, wat betekent dat uw gift aftrek­baar is bij de in­kom­sten­be­las­ting. Meer in­for­ma­tie over de aftrek­baar­heid vindt u bij de Belas­ting­dienst.
Bovendien wordt uw donatie met 50% vermeer­derd door de Wilde Ganzen!

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer