Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Aswoensdagvieringen

Afsluiting carnaval en begin Veertigdagentijd

gepubliceerd: zondag, 15 februari 2015
Aswoensdagvieringen

Het is een mooie traditie van de katho­lie­ke kerk dat we de woens­dag na Carnaval een askruisje krijgen opgelegd tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring van Aswoens­dag. Het is een mooie afslui­ting van de uitbun­dige carnavalsfestivi­teiten en het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd waarin we ons voor­be­rei­den op het her­denken van de kruisi­ging, grafleg­ging en opstan­ding van Jezus Christus.

Aswoens­dag­vie­ringen

In de Bom­me­ler­waard zijn er diverse Eucha­ris­tie­vie­ringen waarin het Askruisje zal wor­den opgelegd:

tijd plaats cele­brant
8:00 uur Kerkdriel Pastoor Van den Hout
12.00 uur Am­mer­zo­den Pater Bertus Bus
18.30 uur Leyenstein Pastor Stefan Schevers
19.00 uur Velddriel Pastor Verhoeven
19.00 uur Zalt­bom­mel Pater Bertus Bus

Dikke Dins­dag

Dikke Dins­dag is wellicht wat min­der bekend dan Aswoens­dag. Het is de naam voor de laatste dag van Carnaval, de dins­dag vóór Aswoens­dag. Het is de dag waarop alle snoep en koek op moet en in de kroeg het laatste vat bier wordt opgemaakt. Nog één keer mogen we uitbun­dig eten alvorens we veer­tig dagen lang gaan vasten.

Askruisje

Op Aswoens­dag laten katho­lie­ken in de kerk een kruis met as op hun voor­hoofd tekenen, het zo­ge­naamde askruisje. Terwijl de pries­ter het askruisje zet, zegt hij door­gaans tegen iedere gelo­vi­ge afzon­der­lijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mens­heid uitsprak (Genesis 3,19). Soms ook wordt de tekst gebruikt: “Bekeert u en geloof in de blijde bood­schap”.

Verplichte vasten­dag

In de recentste editie van het ker­ke­lijk wet­boek van 1983 zijn alleen Aswoens­dag en Goede Vrij­dag verplichte vasten­da­gen. Tra­di­tio­neel wordt van Aswoens­dag t/m Paas­za­ter­dag 12.00 uur gevast met uit­zon­de­ring van de zon­da­gen. Maar ook voor hoog­feesten die in de Veer­tig­da­gen­tijd vallen, wordt het vasten onderbroken. In 2015 zijn dat:

  • 19 maart - Heilige Jozef
  • 25 maart - Aan­kon­di­ging van de Heer

Uit­ein­de­lijk vasten we in 2015 dus maar 38 dagen...

Ver­schil­lende manieren om te vasten

In het zesde hoofd­stuk van het Matteüsevan­ge­lie staat het vasten centraal. Drie woor­den wor­den daar (niet toevallig) aan elkaar gekop­peld: vasten, bid­den en het doen van ge­rech­tig­heid.

Bij vasten denken wij ge­mak­ke­lijk aan dingen die niet mogen: geen vlees eten, niet snoepen, niet feesten. Maar daar gaat het niet om. Vasten is eigen­lijk min­der tijd en aan­dacht beste­den aan de uiter­lijk­he­den (uiter­lijke schijn) van het leven, om meer toe te komen aan wezen­lijke zaken. En die zijn dan tijd voor God (bid­den en bezinnen) en tijd voor je mede­mens in nood (b.v. via bijdragen aan de Vastenaktie).

Je mede­mens in nood daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voor­stel­len: er zijn zoveel noden in onze wereld. Tijd voor God, dat is: meer toe­ko­men aan gebed, aan be­zin­ning, aan stil staan bij wat in je eigen leven eigen­lijk be­lang­rijk is.

De vas­ten­tijd is een tijd van sober­heid, min­der eten, maar mis­schien ook min­der tv-kijken, of min­der bezig zijn met sociale media. Dat geeft aan de andere kant meer tijd, om b.v. je als vrij­wil­li­ger voor mensen in te zetten, of door wat meer aan­dacht te hebben voor mensen aan de rand van de samen­le­ving. Of het is een kans om eens meer aan sport en bewe­ging te gaan doen.

In het Latijn bestaat een spreuk “Mens sana in corpere sano” (Een gezonde geest in een gezond lichaam). Een sober en gezond leven, daar wordt je meer mens van! En dat is de beste voor­be­rei­ding op Pasen.

Ker­ke­lijk jaar

Het ker­ke­lijk jaar kent een aantal vaste onder­de­len.

  • De Advents­tijd (4 zon­da­gen vóór Kerst­mis)
  • De Kerst­tijd (van Kerst­mis t/m het feest van de Doop van de Heer)
  • tijd door het jaar
  • Veer­tig­da­gen­tijd (van Aswoens­dag t/m Paas­za­ter­dag)
  • Paas­tijd (50 dagen van Pasen tot Pink­ste­ren)
  • tijd door het jaar




 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer