Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Al ruim 15 jaar actief in de Bommelerwaard

gepubliceerd: zondag, 28 december 2014
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Als de zorg voor een stervend familielid te zwaar wordt, kunnen vrij­wil­li­gers van de Vrij­wil­li­gers Pal­lia­tieve Terminale Zorg (VPTZ) thuis hulp bie­den. In Neder­land sterven jaar­lijks ruim 135.000 mensen. Ongeveer de helft daar­van sterft thuis. Dit aantal wordt steeds groter. Mensen willen het liefste thuis in hun eigen ver­trouwde omge­ving sterven.

Thuis sterven brengt vaak een ziek­bed met zich mee. Een ziek­bed waarbij partners, kin­de­ren, fami­lie­le­den en kennissen (ook wel man­tel­zor­gers genoemd) de ster­ven­de zo goed moge­lijk proberen te helpen en te ver­zorgen. Het ver­zorgen van iemand in de laatste levensfase is echter erg zwaar, ook als er hulp is van wijkverple­ging, gezinsver­zor­ging en huisarts. Als partner moet je bij­voor­beeld 24 uur per dag be­schik­baar zijn. Daar­naast vraagt zo’n situatie ook gees­te­lijk veel. Je probeert de ster­ven­de zoveel moge­lijk bij te staan, terwijl je zelf ook veel te ver­werken hebt. Dat is moei­lijk lang vol te hou­den.

Vrij­wil­li­gers van VPTZ-organi­sa­ties kunnen in zo’n situatie hulp bie­den. In ons land bestaan reeds meer dan 200 VPTZ-organi­sa­ties met ruim 10.000 vrij­wil­li­gers. Ook in de Bom­me­ler­waard is ruim 15 jaar een VPTZ-afdeling werk­zaam.

Waaruit bestaat de hulp van een vrij­wil­li­ger van een VPTZ-organi­sa­tie?

De vrij­wil­li­gers van VPTZ Bom­me­ler­waard bie­den hulp bij de ver­zor­ging van de zieke en zorgen ervoor dat de partner of familie even op adem kan komen. De vrij­wil­li­ger ver­rich­ten geen verpleeg­kun­dige of huishou­de­lijke taken. De hulp is niet ter ver­van­ging van de pro­fes­sio­nele zorg, maar uit­slui­tend ter onder­steu­ning van de man­tel­zorg en de zieke.

Als de vrij­wil­li­ger aanwe­zig is, kan de man­tel­zor­ger even rust nemen, een bood­schap doen, sporten, een bezoekje afleggen, naar de kapper, enz. Zo is de vrij­wil­li­ger een be­lang­rijke steun voor zowel de zieke als de man­tel­zor­ger(s).

Wanneer kan er hulp aan­ge­vraagd wor­den?

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (foto: Bob Rayner)Zodra de man­tel­zor­ger merkt dat de zorg voor zorgvra­ger (te) zwaar wordt, kan er tele­fo­nisch hulp aan­ge­vraagd wor­den bij de VPTZ-organi­sa­tie. Ook als een ziek familielid in het zie­ken­huis ligt, maar graag thuis wil sterven, kan er hulp aan­ge­vraagd wor­den.

Na de aan­vraag zal de coördinator een afspraak maken voor een gesprek bij de hulpvra­ger thuis. Tijdens dit gesprek kan de hulpvra­ger aan­ge­ven op welke tij­den de hulp van een vrij­wil­li­ger het meest gewenst is. Als er veel hulp nodig is wor­den er meer­dere vrij­wil­li­gers ingezet.

Wacht niet te lang met het aan­vra­gen van hulp. Door sneller hulp te vragen, houdt de man­tel­zor­ger het lan­ger vol.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbon­den aan de hulp van VPTZ.

Voor een aan­vraag of meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie vindt u op de web­si­te. Voor een aan­vraag of per­soon­lijk contact kunt u bellen of mailen met de coördinator

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer