Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Synode over het gezin gaat zondag van start

Zondag 5 t/m zondag 19 oktober 2014 in Rome

gepubliceerd: donderdag, 2 oktober 2014
Synode over het gezin gaat zondag van start

De Derde Bui­ten­ge­wone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode gaat zon­dag 5 ok­to­ber 2014 in Rome van start met als thema “De pas­to­rale uit­dagingen van het gezin in de context van de evangeli­sa­tie”. Voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie neemt de voor­zit­ter, kar­di­naal Eijk, deel aan de synode.

Net als aan alle andere voor­zit­ters is hem ver­zocht de tekst van zijn bijdrage tij­dens de synode op voor­hand aan de Se­cre­ta­ris-Generaal van de synode toe te sturen. De synode begint met verspreid over de dagen meer­dere plenaire sessies waarbij alle deel­ne­mers debat­te­ren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerela­teerd aan de pas­to­raal rond huwe­lijk en gezin.

Werk­do­cu­ment

Ter voorbe­rei­ding is bovendien eer­der dit jaar een werk­do­cu­ment ver­sche­nen, waarin onder meer ant­woor­den van de eind vorig jaar rond gestuurde vragen­lijst zijn ver­werkt. Dit do­cu­ment geeft zo een inzicht in wat we­reld­wijd speelt in het pas­to­raat rond huwe­lijk en gezin en de uit­dagingen waar pas­to­rale teams op dit gebied voor staan. De in dit werk­do­cu­ment aangestipte on­der­wer­pen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode.

Na de plenaire sessies staan er ook gespreks­ron­den in kleinere groepen op het pro­gram­ma. De deel­ne­mers kunnen dan in kleinere kring dieper op bepaalde on­der­wer­pen in gaan. Er wordt van al het be­spro­kene ver­slag­leg­ging gedaan met de bedoeling dit in een do­cu­ment samen te vatten dat tij­dens de laatste dagen van de synode wordt ge­pre­sen­teerd en goedge­keurd.

Vervolg op Wereld­ge­zins­da­gen in Philadelphia in 2015

Daar­naast staat er nog een gewone bis­schop­pen­synode over het gezin gepland in ok­to­ber 2015, waar bis­schop­pen aan zullen deelnemen die door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties wor­den af­ge­vaar­digd.

Op wat tij­dens de synode wordt be­spro­ken zal ook wor­den voort­ge­bouwd tij­dens de Katho­lie­ke Wereld­gezins­dagen in Philadelphia, Verenigde Staten, van 22 tot en met 27 sep­tem­ber 2015, waaraan kar­di­naal Eijk ook zal deelnemen en waar hij een lezing zal hou­den binnen het kader van een panel­dis­cus­sie. Doel­stelling van deze dagen is gezinnen we­reld­wijd met elkaar in contact te brengen voor gebed en uit­wis­se­ling en om samen het huwe­lijk en het gezin als geschenk van God te vieren.

Mee bid­den

De Kerk acht gebed voor de synode onont­beer­lijk. Zij gelooft in de lei­ding door de Heilige Geest. Daarom roept zij alle gelo­vi­gen we­reld­wijd op om God te vragen de synode die nu in ok­to­ber plaats­vindt, te zegenen en vrucht­baar te maken voor heel zijn Heilige Kerk.

Zalig­ver­kla­ring

Paus Paulud VI zal zondag 19 oktober 2014 zalig worden verklaardOp de laatste dag van de synode, zon­dag 19 ok­to­ber, zal paus Paulus VI wor­den zaligverk­laard. Deze paus schreef onder meer de en­cy­cliek Humanae Vitae (1968), over het chris­te­lijk huwe­lijk, die uitkwam in de periode van flower power en de seksuele revolutie. Op bijval van hen die geloof­den in de seksuele revolutie kon deze paus niet bepaald rekenen.

Paus Fran­cis­cus vindt het passend de zalig­ver­kla­ring van deze pleit­bezor­ger voor het huwe­lijk zoals God dat bij de schep­ping heeft inge­steld, te combineren met de afslui­ting van de synode over het huwe­lijk en het gezin. Ook bij deze zalig­ver­kla­ring is kar­di­naal Eijk als deel­ne­mer aan de synode aanwe­zig. (Rkkerk.nl)

Lees ver­der

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer