Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitnodiging Impulsdag Tiener- en Jongerenwerk

Zaterdag 20 september 2014 in Nieuwkuijk

gepubliceerd: zondag, 27 juli 2014
Uitnodiging Impulsdag Tiener- en Jongerenwerk

Op zater­dag 20 sep­tem­ber wordt een impuls­dag geor­ga­ni­seerd door het nieuwe team Jeugd & Jon­ge­ren van het Bisdom ’s-Hertogen­bosch. Het pas­to­raal kader en en­thou­siaste (aspirant) vrij­wil­li­gers is welkom in Abdij Mariënkroon voor plan­ning, in­for­ma­tie en in­spi­ra­tie.

Team Jeugd & Jon­ge­ren

Sinds 1 april jl. is het nieuwe team Jeugd & Jon­ge­ren van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch aan de slag voor het tiener- en jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chies van ons bisdom. Na een periode waarin dit werk op een lager pitje heeft gestaan in ons bisdom, hebben we nu de moge­lijk­heid gekregen om er weer meer aan­dacht aan te beste­den. Een van onze speer­pun­ten hierbij is het vormen van een nieuw net­werk waarbij betrok­ke­nen van tiener- en jon­ge­ren­werk geïn­for­meerd wor­den, elkaar weten te vin­den en elkaar kunnen onder­steunen.

Impuls­dag voor pas­to­raal kader en vrij­wil­li­gers

Om hiermee een ge­za­men­lijke start te maken, willen we u heel graag uit­no­di­gen voor de Impuls­dag voor pas­to­raal kader en vrij­wil­li­gers die actief zijn (of willen wor­den) in het tiener- en jon­ge­ren­werk. Deze vindt plaats op zater­dag 20 sep­tem­ber in abdij Mariënkroon, Abdijlaan 12, Nieuwkuijk van 13.00-16.30 uur.

Het doel van deze Impuls­dag is om ie­der­een die actief is in het tiener- en jon­ge­ren­werk de kans te bie­den om andere betrok­ke­nen rondom tiener- en jon­ge­ren­werk te ont­moe­ten, erva­ringen uit te wisselen en (nieuwe) ideeën op te doen. Daartoe is een mid­dag­pro­gramma opge­steld met onder meer een in­spi­re­rende inlei­ding van Marc Bollerman, lan­de­lijk beleids­me­de­werker Jon­ge­ren­werk.

Op deze eerste Impuls­dag zullen wij ook het werk­plan rondom tieners en jon­ge­ren in ons bisdom ver­der aan u toelichten. Maar vooral is er ruim de tijd voor u om met ons – het team Jeugd & Jon­ge­ren en het nieuw opgerichte Jon­ge­ren­plat­form Jong Bisdom Den Bosch -  en met alle deel­ne­mers over uw gedachten en vragen rond het tiener-en jon­ge­ren­werk uit te wisselen.

Pro­gram­ma

13.00 uur
Inloop met koffie/thee
13.30 uur
Gebeds­mo­ment en welkom door team Jong Bisdom Den Bosch
13.45 uur
Inlei­ding: ‘Waarom tiener-en jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chies’ door Marc Bollerman
14.30 uur
Pauze
15.00 uur
Ge­tui­ge­nissen van jon­ge­ren
15.30 uur
Inlei­ding over het beleid van Jong Bisdom Den Bosch, overlopend in uit­wis­se­lingen gesprek met de aanwe­zigen
16.15 uur
Slot­woord door team Jong Bisdom Den Bosch
16.30 uur
Afslui­ting met borrel/ont­moe­ting en ma­te­ri­alentafel
17.30 uur
Einde pro­gram­ma

Aanmel­den vóór 10 sep­tem­ber

U kunt zich t/m 10 sep­tem­ber aanmel­den voor de Impuls­dag door een e-mail te sturen aan jon­ge­ren@bisdom­den­bosch.nl met vermel­ding van uw naam, adres en pa­ro­chie. U bent van harte welkom om deze uit­no­di­ging ook aan anderen in uw net­werk door te sturen die moge­lijk geïn­te­res­seerd zou­den zijn in deze mid­dag.

Wij ont­moe­ten u graag op zater­dag 20 sep­tem­ber!

Astrid Bakker, Susanne van den Berk, Pr. Theo Lamers
Team Jeugd & Jon­ge­ren

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer