Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Goede Week

gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2022

In de Goede Week viert de Kerk de heils­mys­te­ries die Christus tij­dens de laatste dagen van zijn leven heeft vol­trok­ken, te beginnen met zijn Mes­si­aanse intocht in Jeru­za­lem. De Veer­tig­da­gen­tijd duurt tot de don­der­dag­avond. Met de avondmis van Witte Donder­dag begint het paastriduum; dit wordt voort­ge­zet op Goede Vrij­dag en Stille Zater­dag; het hart ervan is de paas­wake en het wordt besloten met het avond­ge­bed van paas­zon­dag.

Palm­zon­dag

Op de zater­dag vóór Palm­zon­dag gaan de kin­de­ren bij het familie­pas­to­raat een Palmpasen­kruis maken. De volgende dag: Palm­zon­dag, zullen zij in de kerken van Am­mer­zo­den, Velddriel, Kerkdriel. Alem en Zalt­bom­mel binnen trekken en zich presen­te­ren samen met andere kin­de­ren. Het is fijn dat zij weten en ervaren dat zij uit maken van nog een veel grotere groep mensen, die geloven dat het Rijk van God onder de mensen begint.

Chrismamis

Op woens­dag­avond in de Goede Week wordt de Chrismamis gevierd in de ka­the­draal van elk bisdom of in een andere geschikte kerk. Tijdens deze Mis wijdt de dio­ce­sane bis­schop voor het hele jaar het Chrisma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de zal­ving bij de sacra­menten van Doopsel, Vormsel en de Ambts­wij­ding tot pries­ter en bis­schop. Ook zegent de bis­schop de olie voor de zieken en voor deel­ne­mers aan het catechumenaat, de voor­be­rei­ding op het doopsel. De Chrismamis is om 19.00 uur in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch.

Witte Donder­dag

Op de voor­avond van Goede Vrij­dag vieren we het Laatste Avondmaal. Net als de leer­lin­gen des­tijds zijn we dan met een kleine groep bij elkaar. De vie­ring is daarom alleen in Velddriel en Zalt­bom­mel (beide 19.00 uur). We lezen het verhaal en gedenken hoe Jezus zijn leer­lin­gen op het hart drukt om in verhalen, in daden en in het breken van het Brood Hem te gedenken. In­druk­wek­kend is het hoe aan het eind van de Eucha­ris­tie het altaar wordt ontbloot en het licht in de kerk dooft tot enkele het altaar waar de laatste woor­den klinken.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag gedenken we het sterven van Jezus aan het kruis. Tra­di­tio­neel wordt dan de kruis­weg door pa­ro­chi­anen gebe­den op vrij­dag om 15.00 uur. (In Alem is de kruis­weg om 14.30 uur). In alle kerken is er gelegen­heid om de kruis­weg te bid­den, samen met andere pa­ro­chi­anen of alleen. Hier­voor liggen er ook boekjes achterin alle kerken.

Paas­wake

Op zater­dag­avond en/of zon­dag vieren we de overgang van de dood van Jezus, naar het leven. De nacht wordt overwonnen, duisternis en geweld hoe groots ook, zullen moeten wijken. Wij staan er niet alleen voor: samen en met God, mogen wij opstaan een nieuwe dag, het leven tegemoet!

 

Halleluia - Christus is waarlijk opgestaan!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer