Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Ons Kloosterpad

Totaal 300 km in 15 etappes wandel- en fietspaden

gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
Wandelgids ‘Ons Kloosterpad’
Wandelgids ‘Ons Kloosterpad’

Van­wege het Jaar van het Brabantse kloosterleven is een een bij­zon­der wandelpad samen­ge­steld langs vijf­tig klooster­plekken en uite­raard met speciaal gebrouwen Jubileum-kloosterbier en andere kloosterproducten. Het pad is op 30 april 2021 geopend en is vanaf 1 mei is te bewan­de­len.

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilo­me­ter langs een vijf­tigtal (voor­ma­lige) kloosters en abdijen in mid­den en oost Brabant. Uite­raard ontbreekt ook het Stads­kloos­ter San Damiano, resi­dentie van onze pastoor Roland Putman niet. Het Kloosterpad is opge­deeld in 15 etappes, variërend van 16½ tot 28 kilo­me­ter. De tocht kan wor­den gelopen of gefietst in vijf­tien etappes, van klooster naar klooster.

Wandelgids

Om wande­laars van Ons Kloosterpad op weg te helpen is er een Bind­boek. Deze gids verbind je met verhalen, beel­den, over­we­gingen en her­in­ne­ringen aan de bij­zon­dere plekken langs Ons Kloosterpad. In het boek wor­den de etappes be­schre­ven. Maar het bind­boek wil ook een in­spi­ra­tie­boek zijn, met op­val­lende weetjes, aan­spre­kende kunst­foto’s en bij­zon­dere inter­views met mensen die wonen en werken in de kloosters. Het boek kost € 29,50 en is vanaf 30 april 2021 te koop bij diverse kloosterlo­ca­ties en via Berne Media.

Losse route­kaarten

De etappe­kaarten wor­den geleverd samen met het Bind­boek. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de wandelgids komt ten goede van de instand­hou­ding van de kloosters. De beschrij­ving van de etappes en hun kaarten zijn vanaf 1 mei ook terug te vin­den op een aparte pagina bij Visit Brabant. De kaarten van de rond­wan­de­lingen zijn vanaf 1 mei per stuk te koop via de webshop van visitbrabant.

Kloosters bezoeken

Ons Kloosterpad - Jaar van de Brabantse KloostersVia Ons Kloosterpad heb je de moge­lijk­heid om kennis te maken met de diver­si­teit van het kloosterleven. Want hoewel kloosters over­een­kom­sten hebben, zijn er ook grote verschillen. Som­mi­ge kloosters richten zich sterk op de con­tem­pla­tie en zijn meer gericht op stilte en besloten­heid. Andere kloosters zijn juist zeer actief en hebben zich altijd gericht op het werk buiten de kloostermuren.

Deze verschei­den­heid zie je ook nu nog terug. Som­mi­ge kloosters ont­van­gen graag mensen en hebben veel contact met de buiten­we­reld. In andere kloosters is de besloten­heid juist de kwali­teit. Wat er te zien en te beleven is verschilt per klooster. Voor alle kloosters geldt: res­pec­teer de stilte en het ritme van het kloosterleven en betreedt geen privédomeinen. Meer in­for­ma­tie over de afzon­der­lijke kloosters vind je op de locatie­kaart van de web­si­te.

Over­nach­ten

In een aantal kloosters langs de route is het moge­lijk om te over­nach­ten. Maar check altijd de moge­lijk­he­den, want soms beperkt zich dat tot een spe­ci­fie­ke dag in de week. Alle prak­tische in­for­ma­tie van de start- en stop­plaatsen van Ons Kloosterpad vind je hier. Maar er zijn meer over­nach­tings­moge­lijk­heden langs de route. Op de web­si­te van visitbrabant vindt u een kaart. Hierop kunt u onderaan over­nach­tingen aanklikken. Het geeft een mooi over­zicht van de over­nach­tings­moge­lijk­heden bij de ver­schil­lende wandelknoop­pun­ten.

Wandel & verzamel unieke souvenirs

Ons Kloosterpad - Jaar van de Brabantse KloostersKunste­naars maakten vijf­tien ontwerpen van prent­kaarten en draag­ba­re souvenirs speciaal voor de wande­laars van Ons Kloosterpad. Ze vormen vijf­tien tast­ba­re her­in­ne­ringen aan de plaatsen die je onderweg aandoet. De souvenirs ver­tellen samen het verhaal van het Brabantse kloosterleven. Ze zijn te koop bij de be­tref­fen­de klooster-locatie. De opbrengst komt ten goede aan de instand­hou­ding van de klooster­ge­meen­schappen. Wandel langs alle vijf­tien etappes van Ons Kloosterpad en verzamel de unieke kloostercol­lec­tie!

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer