Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021

De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.

Protocol

Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aan­vul­lingen van 9 ok­to­ber 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maat­regelen nemen, zoals bij­voor­beeld invoe­ring van een avondklok, dan bezien de bis­schop­pen of aanvullende richt­lij­nen voor de pa­ro­chies nodig zijn.

Dank­baar voor inzet

De bis­schop­pen spreken opnieuw hun dank­baar­heid uit voor de inzet van de pas­to­rale teams, maar ook van de vele vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maat­regelen die gel­den, het pa­ro­chie­le­ven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vie­rin­gen die slechts met allerlei beper­kingen kunnen plaats­vin­den, maar ook de inzet om digi­taal contact te hou­den en digi­taal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele pa­ro­chies zich in om catechese te blijven ver­zorgen en via de diaconie wor­den ook tij­dens de lockdown mensen waar nodig prak­tisch en fi­nan­cieel onder­steund.

Kerk­ba­lans

De bis­schop­pen willen de gelo­vi­gen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerk­ba­lans op 16 januari begint, de eigen pa­ro­chie niet alleen in gebed maar ook fi­nan­cieel te onder­steunen in dit be­lang­rijke werk.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer