Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Drie nieuwe bestuursleden

Afscheid van Jan Luijks en Mirjam Duijts-As

gepubliceerd: woensdag, 16 december 2020

Binnen het pa­ro­chie­bestuur zijn er enkele ver­an­de­ringen. Er komen in ieder geval drie nieuwe be­stuurs­le­den: John Smul­ders, Ton van Balken en Henk Bok. Tege­lijker­tijd ver­trek­ken er twee: Jan Luijks (vice-voor­zit­ter) en Mirjam Duijts-As. Hun kwali­teiten blijven ze gelukkig onvermin­derd inzetten voor de pa­ro­chie.

Henk Bok

Henk Bok

Mijn naam is Henk Bok. Geboren in Am­mer­zo­den. Met mijn echt­ge­note Marjo ben ik al meer dan 40 jaar woo­nach­tig in Hedel. Wij zijn de trotse ouders van twee gehuwde zonen en twee klein­kin­de­ren.

Tot 1 juli jl. heb ik full time gewerkt als bouw­kun­dig ergono­misch Wmo-adviseur voor diverse ge­meen­ten binnen Neder­land. Vanaf 1 juli 2020 heb ik mijn bedrijf over­ge­dragen en ben ik daardoor wat ruimer, in de door mij­zelf in te vullen beste­ding, van tijd komen te zitten.

Om die toe­ge­no­men vrije tijd op een zin­volle wijze invulling te geven heb ik ingestemd met een functie in het pa­ro­chie­bestuur. Binnen het bestuur én met de diverse contact­groepen, hoop en verwacht ik om, op een con­struc­tieve wijze, onder andere het beheer en on­der­houd van het onroerend goed te gaan regelen en be­ge­lei­den.

Ton van Balken

Ton van Balken

Graag wil ik mij aan u voor­stel­len. Ik ben Ton van Balken uit Zalt­bom­mel en versterk sinds de­cem­ber 2020 ons pa­ro­chie­bestuur. Geboren in 1949 ben ik opgegroeid in Utrecht en ongeveer 45 jaar gele­den verhuisd naar Zalt­bom­mel. Bijna 40 jaar heb ik gewerkt bij het katho­liek onder­wijs als onder­wij­zer, directeur en als staf­di­rec­teur bij het bestuur van het overkoepelend katho­liek onder­wijs in Ri­vie­ren­land. Ik was vele jaren CDAraadslid en van 2010-2016 weth­ou­der van Zalt­bom­mel en in de jaren tach­tig se­cre­ta­ris van het bestuur van de St.-Martinus­paro­chie.

Na mijn pensione­ring in 2016 heb ik zit­ting geno­men in meer­dere besturen in de Bom­me­ler­waard zoals de Muziek­school, Raad van kerken, van Voor­den­stich­ting, Harmonie de Karel, Natuurwacht en Molen­stich­ting Rivieren­ge­bied. Ik wil mijn erva­ring als be­stuur­der inzetten voor de St.-Fran­cis­cus­paro­chie om samen met de andere be­stuurs­le­den wel­over­wo­gen besluiten te nemen om ver­der te bouwen aan een mooie en vitale toe­komst voor onze R.K. geloofs­ge­meen­schap in de Bom­me­ler­waard.

John Smulders

John Smul­ders

Mijn naam is John Smul­ders, geboren in Eindhoven, 52 jaar oud en woon vanaf 2002 in Zalt­bom­mel. In het bestuur zal ik mij vooral bezig hou­den met het familie pas­to­raat.

In het dage­lijkse leven ben ik bescher­mingsbewind­voer­der. Als bewind­voer­der help ik mensen door het beheer van hun vermogen over te nemen zodat ze zich geen zorgen meer hoeven te maken over hun fi­nan­ciën.

Het familie­pas­to­raat zal in de toe­komst een be­lang­rijke rol spelen in onze pa­ro­chie om meer pa­ro­chi­anen betrokken te krijgen en hou­den bij de kerk. Ik hoop als bestuurslid hier op een po­si­tie­ve manier aan te kunnen bijdragen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer