Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De Kerk en de tweede golf

gepubliceerd: maandag, 12 oktober 2020
foto: Bisdom Den Bosch
De Kerk en de tweede golf

Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van ons Bisdom Den Bosch, heeft weer een bemoe­digende brief ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de dras­tische beperkende maat­regelen van­wege het corona­vi­rus.

Beste broe­ders en zusters,

Velen vrees­den er al voor. Maar nu is het een reali­teit in Neder­land. Het corona­vi­rus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De zieken­hui­zen krijgen steeds meer pa­tiën­ten binnen en ook op de ic-afdelingen wor­den lang­zaam maar zeker meer zieken opgeno­men. Een en ander heeft ook impli­ca­ties voor het ker­ke­lijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelo­vi­gen tij­dens een li­tur­gische vie­ring te beperken tot 30 personen. De Neder­landse bis­schop­pen hebben dit dringende advies be­spro­ken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bis­schop­pen onderling. De bis­schop­pen hebben bij de over­heid steeds gepleit voor maat­werk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de over­heid ook stren­ger. Wij moeten ons sociaal leven ver­der beperken. Vanaf afgelopen zon­dag kunnen nog maximaal 30 gelo­vi­gen de li­tur­gie meevieren. Wij perken het ker­ke­lijke leven in ter bescher­ming van de volksge­zond­heid. Overigens ver­ga­deren de kerken deze week opnieuw met de minister om hope­lijk ruimte te krijgen voor meer maat­werk, zeker voor onze grote kerken.

Beste broe­ders en zusters,
ik besef dat de nieuwe reali­teit voor veel pries­ters en andere gelo­vi­gen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uit­druk­ke­lijk inclusief. De beslis­sing van afgelopen vrij­dag heb ik, samen met de andere bis­schop­pen, met moeite geno­men.

Maar in de hui­dige omstan­dig­he­den met snel oplopende besmet­tings­cij­fers en zie­ken­huisopnamen moeten wij juist als Kerk ver­stan­dig opereren en het aantal gelo­vi­gen in onze kerk­ge­bouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de rege­lingen van het epis­co­paat in de eigen pa­ro­chie door te voeren. In de hui­dige omstan­dig­he­den moeten eigen meningen even wor­den opgeschort. Dat geldt ook voor mij­zelf, nu wij in de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gemeen­schap­pe­lijk pijn­lijke keuzes hebben moeten maken.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toe­ne­mende po­la­ri­se­ring, juist als het gaat om de bestrij­ding van het corona­vi­rus, De eerste golf in maart werd ge­ken­merkt door grote saam­ho­rig­heid. Door de on­der­lin­ge een­heid hebben wij het virus tij­de­lijk kunnen indammen. Helaas is die ver­bon­den­heid nu veel min­der aanwe­zig, zowel in de samen­le­ving als binnen de Kerk. Ik consta­teer helaas dat -niet zel­den- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons chris­te­nen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en andere gelo­vi­gen juist in deze moei­lijke tijd de ingrijpende beslis­singen van het epis­co­paat, zij het mis­schien met pijn in het hart, in ver­bon­den­heid en soli­da­ri­teit te aan­vaar­den.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij ge­roe­pen om ons eigen kleine belang te rela­ti­ve­ren en bedacht te zijn op het bonum commune, het alge­meen wel­zijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tij­de­lijk af te zien van bepaalde rechten als wij daar­mee een hoger doel, het be­scher­men van de ge­zond­heid van mede­mensen, met name oudere en kwets­ba­re mensen, kunnen dienen.

Ik ben intens dank­baar voor allen, pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en vele andere gelo­vi­gen, die in onze pa­ro­chies het ker­ke­lijk leven zo goed moge­lijk draaiende hou­den.

De beper­king in aantal gelo­vi­gen per vie­ring vormt een uit­daging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daar­naast buiten de li­tur­gie de kerken zoveel moge­lijk open te hou­den. Zo hebben gelo­vi­gen in­di­vi­dueel de moge­lijk­heid in onze Gods­hui­zen rust te vin­den en een plek voor gebed en troost.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om ver­trouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veer­kracht en creativi­teit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigen­der lijkt te wor­den.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer