Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Actie Kerkbalans ingeluid

gepubliceerd: zaterdag, 18 januari 2020
foto: Wim Koopman
Actie Kerkbalans ingeluid

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie: het inluiden van de Actie Kerk­ba­lans. Mgr. Gerard de Korte en Plebaan Vincent Blom ‘klommen in de touwen’ om de klokken te luiden. Van zater­dag 18 januari t/m zater­dag 1 februari 2020 wordt weer een beroep gedaan op de gemeen­schap om bij te dragen aan een gezonde fi­nan­ciële balans van de parochie.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 12.30 uur in de Sint-Jans­kathe­draal met als celebrant Mgr. Hurkmans, nam Mgr. De Korte het woord en sprak hij de gelovigen toe. De toespraak was gebaseerd op zijn bijdrage aan het boek dat in het kader van Actie Kerk­ba­lans door Adveniat is uitgegeven:

 

Daarom blijf ik bij de Kerk

Bij veel tijdgenoten hebben de chris­te­lijke kerken, heel bijzonder ook mijn eigen Kerk, een slecht imago. Ver­schil­lende oor­zaken zijn te noemen. Ik denk aan het afschuwelijke nieuws over het seksueel misbruik in parochies, kostscholen en internaten in het nabije verleden. Kinderen waren helaas niet veilig in ker­ke­lijke instellingen. Priesters en religieuzen hebben zo een anti­ge­tui­genis gegeven. Mensen niet bij Christus gebracht maar hen van Hem vervreemd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

Geweld

Steeds weer wordt de wereld geconfronteerd met religieus geweld. In de meeste gevallen uitgeoefend door radicale moslims. Maar in de beleving van niet weinig seculiere mensen staan alle religies in de beklaagdenbank. Tijdgenoten verbinden gods­diensten met onvrijheid, intolerantie en geweld. Overigens valt daar het nodige op af te dingen. Want iedere mens is tot geweld in staat. En in de 20ste eeuw hebben twee seculiere ideologieën, het nationaal - socialisme en het communisme, miljoenen mensen op een fabrieksmatige wijze vermoord. Maar ondanks dat gegeven verbinden veel mensen alle religies met geweld.

Macht

In mijn eigen bisdom ontmoet ik ook, veelal oudere, mensen die de Kerk verbinden met macht. Tot recente tijden was de Rooms- Katho­lie­ke Kerk in het zuiden ook een machtig instituut. En hebben mensen de Kerk niet zelden ervaren als een verdrukkende macht. Autoritaire pastoors hebben helaas in de tijd van het Rijke Roomsche Leven een negatief beeld van de Kerk gevoed.

Bezieling

Ondanks de genoemde feiten en ervaringen blijf ik bij de Kerk. Het oordeel over het verleden is vaak eenzijdig en onbarmhartig. In ieder geval moet het beeld van de Kerk worden verbreed. Want naast donker valt er ook licht te melden. En in mijn ogen zelfs heel veel licht. Allereerst kunnen de duizenden parochies en ker­ke­lijke gemeenten in ons land mensen helpen om even tot een heilzame stilstand te komen. Even een pas op de plaats maken kan uitermate heilzaam zijn voor lichaam en geest. De kerken bieden momenten van gebed en be­zin­ning. In de Sint Jan van 's-Her­to­gen­bosch komen dagelijks mensen voor het vieren van de Eucha­ris­tie maar nog meer om even een kaarsje op te steken bij Maria. En iedere kaars is verbonden met een gebed. Zo vinden duizenden mensen troost en bemoediging en kunnen zij weer verder met hun leven. Onze kerk­ge­bouwen vormen zo plaatsen van bezieling.

Schoonheid

Kerken vormen ook een bron van cultuur. Ik denk aan de schoonheid van tal van kerk­ge­bouwen. Schoonheid geldt, naast waarheid en goedheid, als een weg naar God. Diezelfde schoonheid kan ook worden beleefd bij het beluisteren van het gre­go­ri­aans of de kerk­mu­ziek van Bach. Religieuze muziek maar ook schilderijen en gedichten die mensen helpen om tot verstilling en tot een ontmoeting met God te komen. De krimp van de twee grote volks­kerken in ons land, de PKN en de Rooms- Katho­lie­ke Kerk, leidt helaas tot een overschot aan kerken. De kerk­besturen zullen daarom met andere relevante partijen moeten zoeken naar een optimaal behoud van ons religieus erfgoed in de meest brede zin van het woord.

bron van wijsheid

De kerken vormen zeker ook een bron van wijsheid. De verhalen uit de Heilige Schrift vormen voor ons een spiegel. Ik verwijs graag naar de visie van Yvonne Zonderop. Mevrouw Zonderop heeft, zoals zovelen, in het de roerige zestiger jaren van de vorige eeuw Kerk en geloof losgelaten. Maar in een recente studie vraagt zij zich af of met het badwater ook het kind niet is weggegooid. Zij is niet opnieuw tot geloof gekomen maar noemt zich wel heel bewust een cultuurchristen. Onze waarden, normen en deugden; ons denken over goed en kwaad zijn wezenlijk door de Bijbel in het algemeen en de chris­te­lijke traditie in het bijzonder bepaald. Noties als naasten­liefde en ge­rech­tig­heid maar ook vergeving en verzoening zijn vanuit het evangelie onze cultuur binnengedragen.

Dienst­baar­heid

De chris­te­lijke kerken zijn niet alleen bezig met vieren, catechese en geloofscom­mu­ni­ca­tie maar ook met onderling dienstbetoon. Iedere drie jaar publiceren de kerken van ons land een Armoede­rap­portage. Zij geven aan hoeveel geld de kerken per jaar beschik­baar stellen voor mensen in nood. Maar ook hoeveel tijd wordt besteed aan diaconale projecten. Ondanks het kleiner worden van de kerken, gaat het nog steeds om veel geld en tijd. Alleen al 1,3 miljoen diaconale contacturen werden geteld. Deze "diaconie van de ontmoeting" is ontzettend be­lang­rijk voor de sociale cohesie in het algemeen en concrete kwetsbare mensen in het bijzonder. Wij mogen intens dank­baar zijn voor de inzet van onze diaconieën en caritasin­stel­lingen.

God is de eerste en de laatste

Ik heb in het bovenstaande meerdere redenen genoemd waarom ik de Kerk een warm hart toedraag en bij de Kerk blijf. Maar de be­lang­rijkste reden is misschien wel het gegeven dat ik via de Kerk weet van een God die mij het leven geeft en onvoor­waardelijk bemint. God is de alfa en de omega. Hij staat aan het begin en Hij zal alles ook voltooien. Paulus spreekt ontroerende woorden als hij schrijft dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Gelukkig is de mens die dat mag ervaren en geloven. De Bijbelse God, de Vader van Jezus Christus, is een trouwe God. Hij houdt ons vast hier en nu en tot over de grens van dit aardse leven heen.

En toch

De kritiek­punten van veel tijdgenoten kan ik in grote mate herkennen. Kerkmensen kunnen Christus en het evangelie helaas verduisteren. Het grond­personeel kan zwaar tegenvallen maar God is goed en liefdevol. Daarom blijf ik bij de Kerk als bron van bezieling en schoonheid. Als gemeen­schap vol wijsheid en dienstbetoon. Maar vooral ook als de plek waar God mij in Christus wil ontmoeten. Hij inspireert mij met zijn Geest en stimuleert mij, in ver­bon­den­heid met vele anderen, hoopvol de weg van het evangelie te bewandelen.

+ Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Her­to­gen­bosch

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer